Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2023 metais

Data 2022-10-17

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2023 metų paramai už studijų rezultatus gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga2022 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Paramos dydis – bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už studijų rezultatus skirtą lėšų sumą.

Bendros nuostatos

Doktoranto studijos neturi baigtis 2023 metų I ketvirtį.

Doktorantai, ankstesniais doktorantūros studijų metais gavę paramą už akademinius pasiekimus ir (ar) studijų rezultatus, į teikiamą paraišką paramai už studijų rezultatus gauti 2023 metais gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo).

Paraiškų teikimo sąlygos

Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno sričių sekcija

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių sekcija

Galimi pareiškėjai

1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno sričių doktorantai, kurie turi doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti vienkartinių mokslo leidinių (monografijos ir kt.), ar mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science, SCOPUS ar kitose duomenų bazėse, ar mokslinių straipsnių kituose recenzuojamuose leidiniuose, ar mokslinio straipsnio kriterijus atitinkančių konferencijos pranešimų, paskelbtų (priimti spausdinti) konferencijos darbų leidiniuose, ar straipsnių (tyrimų) kultūros ar meno leidiniuose, ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių;

1. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių doktorantai, kurie turi doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti publikacijų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (ang. Journal Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ar išduotų patentų;

Paraiškų teikimo tvarka

2. Paraiška teikiama lietuvių arba anglų kalba (išskyrus institucijos rekomendaciją, kuri teikiama lietuvių kalba);

3. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt;

4. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

4.1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą už studijų rezultatus;

4.2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos arba paraiškoje nurodytų paskelbtų tyrimų publikacijų bei meno kūrinių kopijos ir (ar) aprašai bei viešą atlikimą ar pristatymą įrodantys dokumentai;

4.3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;

4.4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai;

4. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

4.1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą už studijų rezultatus;

4.2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos ar patentų registracijos pažymų kopijos;

4.3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;

4.4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai;

4.5. Paraiškoje nurodytų pranešimų konferencijose pristatymo faktą įrodantys dokumentai;

Reikalavimai paraiškoje pateikiamiems darbams

5. Mokslo (meno) darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką ir jie turi būti paskelbti doktorantūros studijų laikotarpiu;

6. Pranešimų konferencijose (meno kūrinių pristatymų) tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką, ir jie turi būti pristatyti renginiuose, vykusiuose doktorantūros studijų laikotarpiu;

7. Mokslo (meno) populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu, jų tematika turi atitikti rengiamos disertacijos tematiką.

5. Mokslo darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką ir jie turi būti paskelbti doktorantūros studijų laikotarpiu;

6. Pranešimų konferencijose tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką, ir jie turi būti paties doktoranto pristatyti konferencijose, vykusiose doktorantūros studijų laikotarpiu;

7. Mokslo populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu.

Papildoma informacija

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose.

Konkursai paramai už studijų rezultatus gauti bus vykdomi Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 4–5 punktuose nurodyta tvarka.

Išsamesnę informaciją teikia Ugnė Andrijauskaitė tel. 8 604 75 112, e. p. ugne.andrijauskaite@lmt.lt.

Atgal