Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti

Data 2022-06-23

Lietuvos mokslo taryba, siekdama gerinti mokslinių (meno) tyrimų kokybę ir konkurencingumą, didinti mokslinių (meno) tyrimų aplinkos patrauklumą bei skatindama efektyviai naudoti, atnaujinti ir plėtoti esamą mokslinių (meno) tyrimų bazę, skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti.

Kvietimo lėšos

~1,3 mln. Eur

 • 0,4 mln. Eur – humanitarinių ir socialinių (HS) mokslo bei meno sričių paraiškoms
 • 0,9 mln. Eur – gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslo sričių paraiškoms

Paraiškų teikimo pabaiga

Paraiškos teikiamos iki 2022 m. liepos 21 d. 24 val. Lietuvos laiku.

Paramos dydis

Teikiant HS bei meno sričių paraišką – nuo 10 000 iki 70 000 Eur

Teikiant NTMA mokslo sričių paraišką – nuo 10 000 iki 100 000 Eur

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia vykdančioji institucija kartu su paraiškos pateikėju.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos valstybinė mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Reikalavimai paraiškos pateikėjui

Teikiant HS mokslo bei meno sričių paraišką:

 • Paraiškos pateikėju turi būti vykdančiosios institucijos įgaliotas asmuo, atsakingas už tinkamą paramos panaudojimą.
 • Paraiškos pateikėjas gali teikti vieną ar kelias šio kvietimo paraiškas.

Teikiant NTMA mokslo sričių paraišką:

 • Paraiškos pateikėju turi būti mokslininkas, vykdančiosios institucijos įgaliotas būti atsakingu už tinkamą paramos panaudojimą ir kuris buvo nurodytas kaip projekto vadovas (ar konsorciumo partnerio iš Lietuvos vadovas) NTMA mokslo sričių projekto paraiškoje, atitinkančioje visas žemiau nurodytas sąlygas:
   1. teiktoje LMT nefinansuojamų tarptautinių Europos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų* kvietimams,
   2. teiktoje kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucija,
   3. teiktoje nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki šio kvietimo paraiškų teikimo termino paskutinės dienos pripažintoje finansuotina (angl. passed the threshold) tame tarptautiniame kvietime.
 • Paraiškos pateikėjas gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška teikiami privalomi dokumentai:

 • teikiant bet kurios mokslo (meno) srities paraišką – vykdančiosios institucijos raštas dėl paramos mokslo infrastruktūrai atnaujinti administravimo užtikrinimo,
 • teikiant NTMA mokslo sričių paraišką – kopija dokumento, kuris įrodo, kad paraiškos pateikėjas yra mokslininkas, kuris buvo nurodytas kaip projekto vadovas (ar konsorciumo partnerio iš Lietuvos vadovas) NTMA mokslo sričių projekto paraiškoje, teiktoje LMT nefinansuojamų tarptautinių Europos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų kvietimams kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucija nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki šio kvietimo paraiškų teikimo termino paskutinės dienos pripažintoje finansuotina tame tarptautiniame kvietime.

Taip pat paraiškoje gali būti pateiktos finansinių išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentų (toliau – finansiniai dokumentai) kopijos (jei jų turima).

Reikalavimai išlaidoms

Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti visas žemiau nurodytas sąlygas:

 • pagrįstos 2022 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais;
 • skirtos poreikiams, susijusiems su institucijų vykdomomis tęstinėmis MTEP ir meno veiklomis: naujam ilgalaikiam turtui** įsigyti ir (ar) turimam ilgalaikiam turtui atnaujinti ir modifikuoti.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 1. išlaidos patalpų įrengimui;
 2. išlaidos patalpų ir įrangos nuomai;
 3. išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo ir kitoms įmokoms;
 4. išlaidos prekėms, paslaugoms įsigyti;
 5. netiesioginės išlaidos.

Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose nurodyta prašomos paramos suma yra ne mažesnė nei 10 000 Eur.

Paraiškų vertinimo tvarka

 • Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.
 • Paraiškų administracinė patikra, jos rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas atliekami Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios taisyklės) nustatyta tvarka.
 • HS mokslo bei meno sričių ir NTMA mokslo sričių paraiškos bus vertinamos atskirai. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Lėšų skyrimas ir atsiskaitymas

Parama išmokama išlaidų kompensavimo tvarka, vadovaujantis Tarybos pirmininko įsakymu dėl paramos skyrimo, lėšas pervedant į vykdančiosios institucijos sąskaitą, nesudarant paramos skyrimo sutarties. Pirmą kartą lėšos pervedamos per 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos pirmininko įsakymo išleidimo dienos, kompensuojant tinkamomis pripažintas išlaidas pagal paraiškoje pateiktus finansinius dokumentus. Vėliau lėšos pervedamos įvertinus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos (iki 2022 m. spalio 30 d. įskaitytinai) Tarybai pateiktus finansinius dokumentus. Pervestos ir nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos Tarybai iki 2022 m. gruodžio 1 d. 2022 m. gruodžio mėnesį gali būti kompensuotos rezervinių paraiškų (jei tokių būtų) išlaidos.

Parama gali būti naudojama tik ilgalaikiam turtui, nurodytam paraiškoje, įsigyti.

Lėšų panaudojimo finansinė priežiūra vykdoma Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

Atsiskaitydama už gautas lėšas, iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos vykdančioji institucija pateikia Tarybai lėšų panaudojimo ataskaitą (-as) pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą.

Papildoma informacija

Su kvietimu susiję dokumentai ir kita informacija skelbiama šios finansavimo priemonės tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia

Rasa Rimeisytė, tel. 8 676 18592, e. p. rasa.rimeisyte@lmt.lt

___________________________

* – Tinkamų tarptautinių programų pavyzdžiai: Europos Sąjungos 2014–2020 metų bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa ,,Horizontas 2020“ ir Europos Sąjungos 2021–2027 metų bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, išskyrus šių programų kvietimus, kuriuose buvo numatytas LMT dalinis finansavimas, taip pat kitos tarptautinės ir užsienio finansuojančių institucijų administruojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos, kuriose nebuvo numatytas arba skirtas LMT pilnas ar dalinis finansavimas. Netinkamų tarptautinių programų ar iniciatyvų pavyzdžiai: ERA-NET tipo koordinavimo iniciatyvos, programos „Nordforsk“, „Marie Sklodowska Curie“ veiklos, dvišalės, trišalės LMT administruojamos programos.

** – Ilgalaikis turtas suprantamas kaip moksliniams (meno) tyrimams atlikti naudojami prietaisai ir įrengimai, programinė įranga ir kitas materialus ir nematerialus turtas, kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė kaip 500 Eur, jis numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus ir skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti.

 

Atgal