Pradžia EN

VI kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti

Data 2022-04-04

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia VI kvietimą teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti. 

Kvietimo lėšos

2022 metams numatoma apie 200 tūkst. Eur

Paraiškų teikimo pabaiga

2022 m. gegužės 5 d. 24 val.

Projekto terminai

Numatoma pradžia

2022-09-01—2022-10-01

pabaiga

Projekto trukmė gali būti ne ilgesnė, nei nurodyta konkrečios temos aprašyme

Projekto biudžetas

ne didesnis nei 75 tūkst. Eur, įskaitant Lietuvos Respublikos ministerijų skiriamas lėšas

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo temos

Kietojo biokuro pelenų panaudojimo galimybės (plačiau)

Lietuvos importo pagal prekių grupes diversifikacija pagal rinkas: vertinimo metodika ir situacijos analizė (plačiau)

Lietuvos natūralių gamtinių veiksnių įtaka nusilpusiam ir stresą patyrusiam organizmui (Kurortologiniai tyrimai) (plačiau)

Penktosios kartos judriojo ryšio sukeltos skaitmeninės transformacijos technologinio įveiklinimo šalies susisiekimo sistemoje galimybės  (plačiau)

Nulinės emisijos (vandenilis, elektra, amoniakas), atsinaujinančių išteklių (biodujos)) ir pereinamųjų alternatyviųjų degalų (CNG, LNG, sintetiniai ir parafininiai degalai) panaudojimo transporto sektoriuje poreikiai ir galimybės  (plačiau)

Ikimokyklinio ugdymo turinys: šiandieninė praktika ir perspektyvos (plačiau)

Lietuvos ekonominis ir energetinis bendradarbiavimas su Indijos-Ramiojo vandenynų regiono valstybėmis: Indonezija, Malaizija, Vietnamu (plačiau)

Macikų lageriai kaip daugianacionalinė nacistinio ir stalininio režimo nusikaltimų aukų atminties vieta. 2-as tyrimų etapas – Macikų lagerių muziejaus istorinės ekspozicijos ir memorialo sukūrimo koncepcija  (plačiau)

Tyrimas dėl reikalavimų tirštojo mėšlo tvarkymui, laikymui draudžiamuoju tręšti laikotarpiu (plačiau)

Antikūnų, susidariusių prieš SARS-CoV-2 viruso nukleokapsidę, vertinimas bėgant laikui apibrėžtose populiacijos grupėse  (plačiau)

Galimi pareiškėjai

 

paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija

asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

projekto vadovas turi būti mokslininkas

Aplinkos ministerijos prašymu (2022-04-08 raštas Nr. (17)-D8(E)-1871) pagal temą ,,Padangų gumos antrinių žaliavų naudojimas kelių, šaligatvių ir dviračių takų tiesimui ir naudojimui Lietuvos klimato sąlygomis” paraiškos nebus priimamos.

 

Paraiškų teikimo tvarka

  1. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

1.1. vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;

1.2. projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.

Bendrieji reikalavimai projektams

  1. Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios veiklos krypties tinklalapyje.

Paraiškų vertinimo tvarka

  1. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
  2. Paraiškas vertins Lietuvos ekspertų komisija (-os), sudaryta (-os) vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis bei Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Papildoma informacija

  1. Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.
  2. Kita, nei kvietimo temos aprašyme nurodyta, mokslinė produkcija, pvz., straipsniai, monografijos, rezultatų pristatymas moksliniuose renginiuose, nėra laikoma būtina įgyvendinant projektą dėl reikminių tyrimų specifikos.
  3. Paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas, užpildydami lentelę pagal Tarybos svetainėje pateiktas „Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų“ ir tuo būdu aprašydami, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai, kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams
  4. Bent 20 proc. projekto vertės bus finansuojama temą pateikusios ministerijos.

Išsamesnę informaciją teikia:

Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt

Atgal