Pradžia EN

JPI „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" kvietimas „Kultūros paveldas, visuomenė ir etika“ teikti paraiškas

Data 2022-03-10

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (toliau – JPIKP) kvietimas „Kultūros paveldas, visuomenė ir etika“ (angl. Cultural Heritage, Society and Ethics) teikti paraiškas.

Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. gegužės 23 d. 15 val. CEST (Centrinės Europos vasaros laiku), išsamiąsias – iki 2022 m. rugsėjo 5 d. 15 val. CEST (Centrinės Europos vasaros laiku).

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja 9 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš šių šalių: Prancūzijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Olandijos, Rumunijos (laukiama patvirtinimo), Lietuvos, Čekijos ir Norvegijos.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 400 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos JPIKP projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė nuo 2 iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo temos:

  1. Kultūros paveldas ir ekonominė plėtra (angl. Cultural Heritage and economic development);
  2. Kultūros paveldas ir tvarios strategijos (angl. Cultural Heritage and sustainable strategies);

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių valstybių. Didžiausias galimas tarptautinio konsorciumo partnerių skaičius – 5.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio JPIKP projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančioji institucija, gali būti ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė, valstybinės reikšmės ir apskrities viešoji biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis ar respublikinis muziejus.


Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto Lietuvos vykdančiosios(-iųjų) institucijos(-ų) partneris (toliau – Partneris). Šiam Partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų rengimo nuostatos

Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos JPIKP 2022 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų reikalavimų (2022 m. vasario X d. įsakymas Nr. V-X) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto Partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 150 tūkst. eurų, tačiau biudžetas gali būti iki 200 tūkst. eurų tuo atveju, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turėtų siekti, kad būtų užtikrinta atviroji prieiga prie projekto publikacijų (žr. Kvietimo tekstą JPIKP svetainėje).

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami JPIKP interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos papildoma aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainės JPIKP tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia Kornelija Bacvinkienė, tel. +370  676 14629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt.

Atgal