Pradžia EN

2022 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Data 2022-03-08

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2022 metais gauti.

Skiriamos lėšos

~60 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2022 m. balandžio 7 d. 24 val.

Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką paramai gauti

Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir priedai:

  • akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;
  • akademinės asociacijos įstatų kopija;
  • pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija

Galimi pareiškėjai

Akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

  • vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;
  • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
  • akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai

Veiklų įgyvendinimo terminai

Pradžia – 2022 m. sausio 1 d.

Pabaiga – 2022 m. gruodžio 1 d.

Paramos lėšų panaudojimas

Veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2022 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais ir patirtos akademinės asociacijos

Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti

Organizuojant renginius, netinkamomis išlaidomis, be išvardytųjų Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše, laikomos ir išlaidos patalpų, įrangos nuomai ir su šiomis paslaugomis susijusios išlaidos ne renginio metu

Išlaidos interneto svetainei atnaujinti ir prižiūrėti laikomos tinkamomis tik tada, jei jos skirtos interneto svetainės įrankiams ir funkcionalumui atnaujinti bei prižiūrėti, netinkamomis išlaidomis laikomos skirtos interneto svetainės turiniui atnaujinti

Bendrieji reikalavimai

Remiamos veiklos, taip pat paraiškų pateikėjams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje

Papildoma informacija

Vertinant akademinės asociacijos veiklos ir jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, bus atsižvelgiama ir į asociacijos aktyvumą, jos veiklos bei rezultatų pristatymą ir viešinimą mokslo bei plačiajai visuomenei

Išsamesnę informaciją teikia

Vyriausioji specialistė Jolanta Paunksnienė tel. 8 676 18422, e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

Atgal