Pradžia EN

Programos M-ERA.NET 2022 metų paraiškų kvietimas

Data 2022-03-15

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2022 m. birželio 15 d. programos M-ERA.NET  elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje Numatomas išsamiųjų paraiškų teikimo laikotarpis 2022 m. rugsėjo 26 d. – 2022 m. lapkričio 17 d..

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvaujančios šalys ir jų finansuojančių organizacijų  indėlis į kvietimo biudžetą skelbiamas programos „M-ERA.NET“ svetainėje.

Numatomas bendras kvietimo biudžetas ~25 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 450 000 Eur. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis

Horizontalūs tikslai: remiamas Europos žaliasis kursas (ang. Green Deal), didinant dėmesį švarios energijos technologijoms ir ateities baterijoms, taip pat remiamas Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų siekimas, socio-ekologinė nauda atsižvelgiant į atsakingus tyrimus ir inovacijas (RRI) bei inovacijų grandinė.

Kvietimo teminės sritys:

  1. Medžiagos energijai (ang. Materials for energy);
  2. Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (angl. Innovative surfaces, coatings and interfaces);
  3. Didelio našumo kompozitai (angl. High performance composites);
  4. Funkcinės medžiagos (angl. Functional materials);
  5. Naujos strategijos pažangių medžiagų technologijoms sveikatos srityje (angl. New strategies for advanced material-based technologies in health applications);
  6. Medžiagos elektronikai (angl. Materials for electronics).

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent 2 turi būti ES valstybės narės ar asocijuotos valstybės). Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus papildomai gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai. Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 70% projekto vykdymui reikalingo darbo laiko (ang. person months), vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 60% projekto vykdymui reikalingo darbo laiko.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos M-ERA.NET 2022 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir  šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2022 kovo 2 d. įsakymas Nr. V-125) nuostatomis (išvardintos žemiau).

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos „M-ERA.NET“ svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos papildoma aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės M-ERA.NET programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Gedimino pr. 3, kab. 151)

Atgal