Pradžia EN

XI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2022-02-08

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XI kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti

pagal Programos 1 uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ vieną ar kelias priemones, atsižvelgiant į priemonės (-ių) pasirinkimo sąlygas, nurodytas programoje:

1.1 priemonė. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus;

1.2 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas;

1.3 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas;

1.4 priemonė. Kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis);

1.5 priemonė. Rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus;

1.6 priemonė. Remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis).

 

Kvietimo lėšos

Kvietimui galimos skirti lėšos: 2022 metams – apie  350 000 Eur; 2023 metams – apie 1 050 000 Eur; 2024 metams – apie 1 050 000 Eur

 

Numatoma projektų pradžia

2022-07-01 – 2022-10-01

 

Projektų pabaiga

iki 2024-12-31 (negalima sausio–vasario mėn.)

Projekto biudžetas

Ne didesnis nei 120 tūkst. Eur.

Biudžeto planavimas

Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

 

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ar Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija

Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Paraiškų teikimas

Paraiška lietuvių kalba teikiama https://junkis.lmt.lt/ iki 2022 m. kovo 9 d. 24:00

 

Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą gali teikti vieną paraišką

 

Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip dviejų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir vieno iš jų vadovas. Tai apima toliau nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

 • konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos (PTP) projektas
 • mokslininkų grupių projektas
 • nacionalinės mokslo programos (NMP) projektas
 • Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos   mokslo projektas

 

Reikalavimas projekto vykdytojams

Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (kartu ir projekto vadovo) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais

Paraiškos priedai

Privalomi paraiškos priedai:

 • Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
 • Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais

 

Kiti priedai, reikalingi paraiškoje pateiktai informacijai pagrįsti, nurodyti paraiškos 3.8, 3.9, 5.6 poskyriuose

 

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu

 

Paraiškas vertins ekspertų komisija (-os), sudaryta (-os) vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis

 

Bendrieji reikalavimai

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje

 

Papildoma informacija

Projekto tarpinė mokslinė ataskaita neteikiama 

 

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

 

Išlaidos leidybai laikomos tinkamomis finansuoti tik tada, jei projekto rezultatai (pvz., monografijos, studijos ar kiti leidiniai) planuojami išleisti iki projekto pabaigos.

 

Organizuojant renginius projektų rezultatų viešinimui, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

 • patalpų, fizinių ar nuotolinių konferencijų įrangos nuomai renginio metu;
 • kviestinio pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;
 • kviestinio pranešėjo (-ų) honorarams (ne daugiau kaip 200 Eur vienam pranešėjui)
 • renginio dalyvių maitinimui kavos pertraukų metu;
 • prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;
 • renginio leidinių parengimui; taip pat jų išleidimui (jei leidiniai nėra e. formatu);
 • informacinei renginio ir jo leidinių sklaidai, įskaitant ir renginio internetinės svetainės sukūrimą ar atnaujinimą.

Netinkamomis finansuoti laikomos išlaidos:

 • dienpinigiams renginio pranešėjams,
 • su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms,
 • tarpmiestinio susisiekimo taksi paslaugoms,
 • renginio leidinių leidybos, renginio internetinės svetainės palaikymo ir susijusioms paslaugoms, patalpų, įrangos nuomai ir pan. pasibaigus renginiui.
 • Kviestiniais pranešėjais laikomi pranešėjai, skaitantys plenarinius pranešimus pagrindinėje bendroje renginio dalyje rengėjų pasiūlyta tema.

 

Teikiant paraiškas turėtų būti įvertintos rizikos, galinčios atsirasti dėl su COVID-19 pandemija susijusių aplinkybių, ir paraiškoje numatyti šių rizikų suvaldymo būdai.

 

Išsamesnę informaciją teikia

Vyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė-Stokienė tel. 8 676 17699, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt

 

Atgal