Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Data 2022-02-01

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir žinomumą pasaulyje, kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas.

Kvietimo lėšos

~100 000 Eur (kalendoriniams metams)

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos priimamos nuolat nuo kvietimo paskelbimo dienos iki atskiro pranešimo apie paraiškų priėmimo pabaigą

Paramos dydis

Kreipiantis dėl paramos paskelbti mokslinį straipsnį – ne didesnis kaip 2 500 Eur.

Kreipiantis dėl paramos išleisti knygą, galimos skirti paramos dydis nustatomas ekspertinio vertinimo metu.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti tyrėjas, kuris atitinka abu žemiau išvardintus kriterijus:

 • dirba Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, įtrauktoje į Švietimo ir mokslo institucijų registrą;
 • publikacijoje, kuriai paskelbti (išleisti) prašoma paramos, yra pirmasis autorius arba autorius, nurodytas asmeniu kontaktams.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje.

Reikalavimai, taikomi remiamoms publikacijoms

 • humanitarinių mokslų srities moksliniai straipsniai, kurių paskelbimas gali būti remiamas, turi būti publikuojami aukšto tarptautinio lygio recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose;
 • socialinių mokslų srities moksliniai straipsniai, kurių paskelbimas gali būti remiamas, turi būti publikuojami užsienio mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (angl. Journal Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science ar SCOPUS duomenų bazėse, ar kituose užsienyje leidžiamuose recenzuojamuose (periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose) mokslo leidiniuose, jei ekspertų komisija, įvertinusi paraiškoje nurodytus tokio leidinio pasirinkimo motyvus ir priežastis, pripažįsta, kad leidinys yra aukštesnio mokslinio lygio, negu nurodytos mokslo krypties leidiniai, publikuojami minėtose duomenų bazėse;
 • gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių moksliniai straipsniai, kurių paskelbimas gali būti remiamas, turi būti publikuojami leidiniuose, kurie Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje pagal cituojamumo rodiklį (angl. Journal Impact Factor) patenka į pirmąjį savo kategorijos leidinių sąrašo kvartilį (Q1) (multidisciplininių leidinių atveju – pirmąjį multidisciplininių mokslų kategorijos (angl. multidisciplinary sciences) leidinių sąrašo kvartilį. Jei leidinys (išskyrus multidisplininius) priskiriamas kelioms kategorijoms, ekspertų komisija, vertinanti paraišką, atsižvelgia į straipsnio, kurio paskelbimui prašoma paramos, specifiką ir turinį;
 • knygos, kurių išleidimas yra remiamas, turi būti leidžiamos aukšto lygio tarptautinėse leidyklose, leidžiančiose ir mokslo darbus

Privalomi dokumentai ir priedai, teikiami su paraiška

 • vykdančiosios institucijos raštas;
 • leidėjo išduotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos už straipsnio paskelbimą ar knygos išleidimą kopija, ar kiti paskelbimo ar išleidimo kaštus pagrindžiantys dokumentai, turintys visus būtinus rekvizitus;
 • prašant paramos paskelbti straipsnį – sumaketuoto straipsnio kopija, jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštis, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje;
 • prašant paramos išleisti knygą – knygos maketas, o jei tokios galimybės nėra, pateikiami knygos tituliniai ir knygos turinio puslapiai, ir puslapis su knygos bibliografiniu aprašu;
 • visa turima straipsnio ar knygos recenzavimą įrodanti medžiaga

Paraiškų vertinimo tvarka

 • ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos;
 • paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas;
 • paraiškų, pateiktų iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, administracinė patikra, ekspertinis vertinimas, atranka ir rezultatų paskelbimas paprastai atliekamas per 45 kalendorines dienas;
 • pakartotinė paraiška dėl paramos tai pačiai publikacijai paskelbti (išleisti) svarstoma tik tuo atveju, jei ekspertų komisija siūlė patikslinti ir iš naujo teikti paraišką

Papildomi reikalavimai

 • norint kreiptis dėl paramos paskelbti publikacijas, kuriose publikuojami tyrimų rezultatai, gauti publikacijos priėmimo spausdinti dieną vis dar įgyvendinamuose Tarybos finansuojamuose projektuose, bendra projektui skirtų lėšų suma turi neviršyti 70 000 Eur;
 • parama gali būti skiriama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui, t.y. leidyklos nustatytiems (viešai paskelbtiems) straipsnių paruošimo leidybai mokesčiams (angl. article processing charges) ir knygų paruošimo leidybai mokesčiams (angl. book processing charges);
 • išlaidos turi būti pagrįstos 2023 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais (išankstine sąskaita, apmokėjimo išrašu);
 • kiti reikalavimai tinkamoms ir netinkamoms apmokėti išlaidoms nurodyti  Paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas skyrimo tvarkos apraše.

Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami paramos tinklalapyje


Informaciją teikia Loreta Kielaitienė tel. 8 676 18640, e.p. loreta.kielaitiene@lmt.lt (Mokslo programų skyrius)

Atgal