Pradžia EN

ERA-Net Cofund programos ERA PerMed 2022 metų paraiškų kvietimas

Data 2021-12-13

Paskelbtas tarptautinis ERA-Net Cofund programos ERA PerMed paraiškų konkursas tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams personalizuotos medicinos srityje. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti PT-Outline elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. vasario 17 d., 17 val. (Centrinės Europos laiku), išsamiąsias – iki 2022 m. birželio 14 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku).

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja 32 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš 25 šalių (Airija, Austrija, Belgija, Brazilija, Čilė, Danija, Estija, Ispanija, Italija, Izraelis, Kanada, Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Norvegija, Pietų Afrikos Respublika, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Švedija, Taivanas, Turkija, Vengrija, Vokietija).

Numatomas kvietimo biudžetas apie 29 mln. Eur.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 200 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos ERA PerMed projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis

Personalizuotos ligų prevencijos moksliniai tyrimai.

Ligų ir jų progresavimo prevencijos strategijos trimis skirtingais lygmenimis:

  1. Prevencinėmis priemonėmis, mažinančiomis sergamumą (pirminės prevencijos)
  2. ankstyvos diagnostikos, siekiant padidinti prevencinės terapijos veiksmingumą (antrinės prevencijos)
  • intervencijomis, užkertančiomis kelią ligos pasikartojimui arba gerinančios pacientų slaugą ir gyvenimo kokybę (tretinė prevencija).

Kvietimo tema apima šias tyrimų sritis:

  • Fundamentinių tyrimų transliacija į klinikinius
  • Duomenų, informacijos ir ryšių technologijos
  • Atsakingas ir efektyvus pritaikymas sveikatos priežiūroje

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 aukščiau išvardintų šalių. Mažiausiai 2 iš paminėtų dalyvių turi būti iš dviejų skirtingų ES šalių narių ar asocijuotų šalių.

Projektų konsorciumuose pageidautinas pacientus atstovaujančių organizacijų (PAO) dalyvavimas ir lyčių balansas.

Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Galimas dalyvavimas partnerių, kurie savo lėšomis finansuotų projekte vykdomas veiklas.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos ERA PerMed 2022 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2021 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-491) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 150 tūkst. Eurų, tačiau biudžetas gali būti padidintas iki 200 tūkst. Eurų tuo atveju, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos ERA PerMed interneto svetainėje.

Partnerių paieškos platforma

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Živilė Ruželė tel. (8 676) 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Gedimino pr. 3, kab. 152)

Atgal