Pradžia EN

Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas

2021-11-15

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse.

Paraiškos teikiamos CHIST-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. sausio 17 d. 17 val. (Centrinės Europos laiku)

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja šios šalys:

Belgija, Jungtinė Karalystė, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Airija, Izraelis, Lietuva, Lenkija, Slovakija, Ispanija, Šveicarija, Taivanas, Turkija, Bulgarija.

Numatomas kvietimo biudžetas ~ 10 mln. Eur., bendras Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 150 000 Eur. Mokslo projektų trukmė: 24–36 mėn.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo temos (anglų kalba):

  1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)
  2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių. Iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių valstybių.

Projektų konsorciumuose skatinamas besivystančių, plėtros šalių (angl. Widening countries) dalyvavimas.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Paraiška rengiama vadovaujantis CHIST-ERA paraiškų teikimo sąlygomis ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176).

Paraišką gali teikti mokslininkas kartu su Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI), kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu teikdamas paraišką kartu su MSI. Privačiam juridiniam partneriui finansavimas gali būti skiriamas, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai skiriama ne daugiau kaip 100 tūkst. Eur vienam projektui.

Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Paraiškų vertinimas ir kriterijai

Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui ir ekspertiniam vertinimui.

Administracinis vertinimas atliekamas vadovaujantis ERA-NET programų paraiškų administracinės patikros vertinimo kriterijais (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017-01-31 įsakymas Nr. V-20).

Ekspertinio vertinimo metu paraiškos bus vertinamos pagal atitikimo kvietimo temai kriterijų, mokslinę ir technologinę kokybę, projekto pagrįstumą, poveikį. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinio vertinimo kriterijus atitikusios paraiškos. Ekspertinį vertinimą atliks CHIST-ERA konsorciumo parinkti ekspertai.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami CHIST-ERA tinklalapyje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija apie CHIST-ERA programą skelbiama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

CHIST-ERA partnerių paieškos įrankis

Informaciją teikia Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt

 

Atgal