Pradžia EN

X kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2021-09-06

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia X kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal antrą ir trečią Programos uždavinius ir visas juose numatytas priemones.

Kvietimo konkursai

I konkurso paraiškoms vertimo bei mokslo populiarinimo darbams – nuostatos

II konkurso paraiškoms organizuoti renginiusnuostatos

III konkurso paraiškoms publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus – nuostatos

IV konkurso paraiškoms leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus – nuostatos

Kvietimo lėšos

Kvietimui galimos skirti lėšos:

  • 2022 metais: apie 380 000 Eur
  • 2023 metais: apie 260 000 Eur
  • 2024 metais: apie 260 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška (-os) lietuvių kalba teikiama (-os) https://junkis.lmt.lt iki 2021 m. spalio 6 d. 24:00.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą gali teikti iki dviejų paraiškų:

vieną – bet kuriam iš konkursų

arba

vieną – IV konkursui (leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus);

antrą – bet kuriam vienam iš I, II ar III konkursų (kitiems sklaidos projektams vykdyti).

Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas ar nacionalinis muziejus.

Kiti paraiškų teikimo reikalavimai nurodyti atitinkamo konkurso nuostatose.

Paraiškos priedai

Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo.

Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su svarbiausių publikacijų sąrašais.

Kiti atitinkamo konkurso nuostatose nurodyti privalomi dokumentai.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt  privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

Išlaidos leidybai laikomos tinkamomis finansuoti tik tada, jei projekto rezultatai (pvz., monografijos, studijos ar kiti leidiniai) planuojami išleisti iki projekto pabaigos.

Teikiant paraiškas turėtų būti įvertintos rizikos, galinčios atsirasti dėl su COVID-19 pandemija susijusių aplinkybių, ir paraiškoje numatyti šių rizikų suvaldymo būdai.

 

Atgal