Pradžia EN

IX kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2020-10-09

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal visus tris Programos uždavinius ir juose numatytas priemones, išskyrus priemonę ,,3.2. leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus“.

Kvietimo konkursai

I konkurso – paraiškoms mokslo tyrimams atlikti ir jų rezultatams skelbti – nuostatos

II konkurso paraiškoms vertimo bei mokslo populiarinimo darbams – nuostatos

III konkurso paraiškoms organizuoti renginius – nuostatos

IV konkurso paraiškoms publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus – nuostatos

Kvietimo lėšos

Kvietimui galimos skirti lėšos:

- 2021 metams – iki 503 442 Eur;

- 2022 metams – iki 974 832 Eur;

- 2023 metams – iki 1 530 776 Eur;

- 2024 metams – iki 1 559 337 Eur.

Paraiškų teikimas

Paraiška (-os) lietuvių kalba teikiama (-os) https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. lapkričio 11 d. 24 val.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą gali teikti iki dviejų paraiškų:

vieną – bet kuriam iš konkursų

arba

vieną – I konkursui (mokslo projektui vykdyti);

antrą – bet kuriam vienam iš II, III ar IV konkursų (sklaidos projektui vykdyti).

Kiti paraiškų teikimo reikalavimai nurodyti atitinkamo konkurso nuostatose.

Paraiškos priedai

Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo.

Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.

Kiti atitinkamo konkurso nuostatose nurodyti privalomi dokumentai.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt  privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

Išlaidos leidybai laikomos tinkamomis finansuoti tik tada, jei projekto rezultatai (pvz., monografijos, studijos ar kiti leidiniai) planuojami išleisti iki projekto pabaigos.

Organizuojant renginius, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

- patalpų ir įrangos nuomai;

- pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;

- renginio dalyvių maitinimui kavos pertraukų metu;

- prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;

- renginio leidinių parengimui ir išleidimui;

- informacinei renginio ir jo leidinių sklaidai.

 

Netinkamomis finansuoti laikomos išlaidos:

- dienpinigiams renginio pranešėjams;

- su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms;

- tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugoms;

- renginio leidinių leidybos, pasibaigus renginiui, paslaugoms.

Teikiant paraiškas turėtų būti įvertintos rizikos, galinčios atsirasti dėl su COVID-19 pandemija susijusių aplinkybių, ir paraiškoje numatyti šių rizikų suvaldymo būdai.

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos IX kvietimo teikti paraiškas informacinio renginio medžiaga

Projektų vykdymo patirtys:

Paraiškoje planuojamus rezultatus reglamentuojantys dokumentai

Su išlaidų sąmatos rengimu susiję dokumentai

Atgal