Pradžia EN

V kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Data 2020-08-10

Reikminių tyrimų projektų paraiškų teikimo terminas pratęstas iki spalio 12 d. 24 val.

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia V kvietimą teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti. 

Kvietimo lėšos

Apie 0,5 mln. Eur, įskaitant Lietuvos Respublikos ministerijų skiriamas lėšas

Paraiškų teikimo pabaiga

2020 m. spalio 12 d. 24 val.

Projekto terminai

Numatoma pradžia

2021-02-01—2021-03-01

pabaiga

ne vėlesnė kaip 2022-07-31

Projekto biudžetas

ne didesnis nei 70 tūkst. Eur, įskaitant Lietuvos Respublikos ministerijų skiriamas lėšas

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo temos

Lietuvos pramonės dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybių ir perspektyvų tyrimas (plačiau)

Kibernetinio saugumo kompetencijų modelio kūrimas (plačiau)

Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės 3D skenavimo procesams optimizuoti (plačiau)

Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, priežastys bei sprendimo būdai (plačiau)

Multirezistentiškų bakterijų paplitimo ir jų rizikos veiksnių skirtinguose asmens sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos sektoriuose tyrimas (plačiau)

Atvykusių ir grįžusių iš užsienio vaikų valstybinės kalbos kompetencija ir jos ugdymas (plačiau)

Integralaus gamtamokslinio ugdymo 5−8 klasėse įgyvendinimo galimybių ir veiksmingumo tyrimas (plačiau)

Tarp priklausomybės ir tvaraus santykio: naujas žvilgsnis į Lietuvos ir Kinijos santykius globalių pokyčių kontekste (plačiau)

Galimi pareiškėjai

 

paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija

asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

projekto vadovas turi būti mokslininkas

Paraiškų teikimo tvarka

 1. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.

Bendrieji reikalavimai projektams

 1. Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose šios veiklos krypties tinklalapyje.

Paraiškų vertinimo tvarka

 1. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
 2. Paraiškas vertins Lietuvos ekspertų komisija (-os), sudaryta (-os) vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis bei Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Papildoma informacija

 1. Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.
 2. Kita, nei kvietimo temos aprašyme nurodyta, mokslinė produkcija, pvz., straipsniai, monografijos, rezultatų pristatymas moksliniuose renginiuose, nėra laikoma būtina įgyvendinant projektą dėl reikminių tyrimų specifikos.
 3. Paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas, užpildydami lentelę pagal Tarybos svetainėje pateiktas „Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų“ ir tuo būdu aprašydami, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai, kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams
 4. Bent 20 proc. projekto vertės bus finansuojama temą pateikusios ministerijos.

Išsamesnę informaciją teikia:

Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt

Atgal