Pradžia EN

IV kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22 poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ 2020-2021 mokslo metais

2020-06-03

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ Nr. 22.

Finansavimo tikslas - tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Planuojama kvietimo finansavimo suma

iki 643 600,00 Eur

Projekto biudžetas

Iki 3 000,00 Eur (fiksuotoji suma ir fiksuotoji norma).

Projekto trukmė

6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu).

Paraiškų pateikimo trukmė

Nuo 2020 m. birželio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.

Vėliau nei 2020-08-03 23:59 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.

Galimi pareiškėjai

Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti ir pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijai keliamus reikalavimus atitinkantys:   

- universitetai;

- kolegijos;

- valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Paraiškų teikimas

 

Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3, kuris skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos svetainėje (www.lmt.lt) ir ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt).

Paraiškos ir jų priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.

Informaciją teikia

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai:

 

Atgal