Pradžia EN

2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Data 2020-02-17

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2020 metais gauti.

Skiriamos lėšos

60 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. kovo 18 d. 24 val.

Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką paramai gauti

Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir priedai:

-   akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;

-   akademinės asociacijos įstatų kopija;

-   pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija

Galimi pareiškėjai

Akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

-   vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;

-   įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;

-   akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai

Veiklų įgyvendinimo terminai

Pradžia – 2020 m. sausio 1 d.

Pabaiga – 2020 m. gruodžio 1 d.

Paramos lėšų panaudojimas

Veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2020 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais ir patirtos akademinės asociacijos

Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti

Bendrieji reikalavimai

Remiamos veiklos, taip pat paraiškų pateikėjams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje

Išsamesnę informaciją teikia

Vyriausioji specialistė Jolanta Paunksnienė tel. 8 676 18422, e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal