Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21 pagal poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ Nr. 21.

Finansavimo tikslas – skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą – vykti į mokslines stažuotes užsienyje, susijusias su jų vykdomos mokslinės veiklos tematika (mokslinė stažuotė suprantama kaip mokslininko ar doktoranto mokslinė veikla (informacijos rinkimas, tyrimo dalies atlikimas, naudojimasis mokslinių tyrimų infrastruktūra bei resursais), susijusi su mokslinio tyrimo atlikimu užsienio mokslo ir studijų institucijoje, mokslo centre, laboratorijoje, įmonėje, įstaigoje, bibliotekoje, archyve, ekspedicijoje). Projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto.

Kvietimui skirta lėšų suma

iki 471 981,00 Eur.

Projekto biudžetas

Nustatomas remiantis fiksuotais įkainiais.

Mokslinių išvykų trukmė

ne trumpesnė kaip 5 ir ne ilgesnė kaip 60 kalendorinių dienų.

Mokslinių išvykų laikotarpis 

Nuo 2020-03-01 iki 2021-03-31

Galimi pareiškėjai

Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (AIKOS) įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Paraiškų teikimas

  • Paraiškos ir jų priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Lietuvos mokslo tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.
  • Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.
  • Vėliau kaip 2020 m. birželio 5 d. 24.00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.

Reikalavimai pareiškėjams

Paraiškoms ir jas teikiantiems tyrėjams keliami reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, skelbiamame Lietuvos mokslo tarybos svetainėje (www.lmt.lt) ir ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt)

Informaciją teikia

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti skyriaus darbuotojai:

 

Atgal