Pradžia EN

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų, skirtų kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami paraiškų konkursas

Data 2019-11-20

Lietuvos mokslo taryba skelbia antrą kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Finansuojant šiuos projektus siekiama padėti plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Planuojama kvietimo finansavimo suma 

iki 12 539 915,95 Eur

Projekto biudžetas

iki 700 000 Eur

Projekto trukmė 

42 mėn.*

Galimi pareiškėjai

Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos per Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.

Vėliau kaip 2020 m. sausio 23 d. 24:00 val. pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.

Reikalavimai pareiškėjams

Paraiškoms ir jas teikiantiems tyrėjams keliami reikalavimai nurodyti Projektų finansavimo sąlygų apraše, skelbiamame Lietuvos mokslo tarybos svetainėje ir ES struktūrinių fondų svetainėje

Informaciją teikia

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:

*Atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčius, projektų įgyvendinimo pabaiga turi būti ne vėlesnė kaip 2023 m. rugsėjo 1 d., todėl projektų įgyvendinimo trukmė turėtų būti 40 mėn.

Atgal