Pradžia EN

III kvietimas teikti paraiškas nacionalinės mokslo programos ,,Sveikas senėjimas” projektams įgyvendinti

Data 2019-07-30

Lietuvos mokslo taryba skelbia III kvietimą teikti paraiškas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas” projektams įgyvendinti. 

Kvietimo lėšos

2,4 mln. Eur

Paraiškų teikimo pabaiga

2019 m. rugsėjo 20 d. 24 val.

Projekto terminai

pradžia

2020-02-01–2020-04-01

pabaiga

iki 2021-12-31

(negalima sausio–vasario mėn.)

Projekto biudžetas

ne didesnis nei 140 tūkst. Eur

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo aprėptis

  1. Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal visus tris Programos uždavinius.
  1. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

3. Pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečių taikomųjų klausimų sprendimams:

3.1. tirti specifines vyresniame amžiuje būdingas patologijas – geriatrinius sindromus ir kurti priemones jų išvengti;

3.2. tyrinėti multimorbidiškumo modifikuojamus biologinius, aplinkos, elgsenos rizikos veiksnius, multimorbidiškumo įtaką teikiamoms sveikatos priežiūros ir socialinėms paslaugoms ir pasiūlyti rekomendacijas multimorbidiškumo pasekmių sumažinimui;

3.3. gilinti fundamentines žinias apie senėjimo molekulinius ir ląstelinius mechanizmus bei jų sąsajas su senėjimui būdingomis ligomis;

3.4. sukurti pritaikytus vyresnio amžiaus žmonėms individualius ligų rizikos vertinimo ir profilaktikos metodus;

3.5. sukurti individualizuotus gydymo metodus bei kompleksinės priežiūros strategijas, ir įvertinti siūlomų priemonių veiksmingumą;

3.6. plėtoti patologijų genetinius, genominius, epigenominius tyrimus, skirtus nustatyti žymenis, kurie būtų tinkami ligų, trumpinančių sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmę, gydymo individualizavimui;

3.7. vystyti antikūnų bei vakcinų, kaip priemonių su senėjimu susijusių ligų diagnostikai ir ypač – individualizuotai terapijai, kūrimą;

3.8. vykdyti informacinių technologijų panaudojimo grįžtamojo ryšio užtikrinimui tyrimus ir kurti bei testuoti gerontechnologijas, sudarančius sąlygas telesveikatos vystymui.

Galimi pareiškėjai

4. Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija:

4.1. projekto vadovas turi būti mokslininkas;

4.2. asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;

4.3. asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du nacionalinių mokslo programų, konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;

4.4. vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka

5. Paraiška teikiama anglų kalba (išskyrus 6.1 papunktyje nurodytą dokumentą, kuris teikiamas lietuvių kalba).

6. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

6.1. vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo (tik lietuvių kalba);

6.2. projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;

6.3. jei paraiška teikiama kartu su partneriais – jų sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

Paraiškų vertinimo tvarka

  1. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
  2. Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai projektams

  1. Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija

  1. Paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti identiško turinio paraišką lietuvių kalba (be 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų). Nustačius, kad paraiškos anglų kalba turinys neatitinka paraiškos lietuvių kalba turinio, bus vadovaujamasi paraiškoje lietuvių kalba nurodyta informacija.
  2. Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.llt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.
  3. Programos projektų vykdytojai kartu su projekto baigiamąja ataskaita turės pateikti rekomendacijas dėl programoje numatytos strategiškai svarbios problemos sprendimo galimybių. Prieš pateikiant projekto baigiamąją ataskaitą rekomendacijos privalės būti pristatytos visuomenei, pateiktos valstybės valdymo institucijoms ir patvirtintos oficialiais šių institucijų atsiliepimais.

Išsamesnę informaciją teikia

Julija Sabataitytė, tel. 8 676 18678, e. p. julija.sabataityte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 110 kab.).

Atgal