Pradžia EN

Programos M-ERA.NET2 2019 metų išsamiųjų paraiškų kvietimas

Programos M-ERA.NET2 2019 metų išsamiųjų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET2 kvietimas teikti išsamiąsias paraiškas. Dalyvauti antrajame kvietimo etape kviečiami 126 projektai, tarp jų ir 14 projektų su Lietuvos dalyviais. Trumpųjų paraiškų teikėjai, kurie pateko į antrąjį konkurso etapą, išsamiąsias paraiškas anglų kalba kviečiami teikti iki 2019 m. lapkričio 19 d., paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Šiame kvietimo etape papildomos informacijos Lietuvos mokslo tarybai pateikti nereikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja finansuojančios organizacijos iš 25 šalių: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Izraelio, Kirpo, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat Brazilijos, Kanados, Pietų Afrikos Respublikos, Rusijos ir Taivano.

Numatomas kvietimo biudžetas – 25 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 200 000 Eur.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo teminės sritys:

 1. Modeliavimas medžiagų inžinerijai ir perdirbimui (angl. Modeling for materials engineering and processing);
 2. Naujoviški paviršiai, dangos ir sąsajos (angl. Innovative surfaces, coatings and interfaces);
 3. Didelio našumo kompozitai (angl. High performance composites);
 4. Funkcinės medžiagos (angl. Functional materials);
 5. Naujos strategijos pažangių medžiagų technologijoms sveikatos srityje (angl. New strategies for advanced material-based technologies in health applications);
 6. Medžiagos adityviai (sluoksninei) gamybai (angl. Materials for additive manufacturing).

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 2 kvietime dalyvaujančių šalių (iš jų bent viena turi būti ES valstybė narė ar asocijuota valstybė). Tarptautinio projekto konsorciumo koordinatorius turi būti iš kvietime dalyvaujančios šalies. Į minimalius reikalavimus atitinkančius konsorciumus gali būti įtraukti ir finansavimo neprašantys konsorciumo dalyviai.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio M-ERA.NET2 programos projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų rengimo nuostatos

 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų arba 150 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Paraiška rengiama vadovaujantis Tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis ir M-ERA.NET2 programos 2019 m. kvietimo sąlygomis
 • Pareiškėjai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos „M-ERA.NET“ interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės M-ERA.NET programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Gedimino pr. 3, kab. 151)

Atgal