Pradžia EN

2018 metų kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Data 2018-04-04

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti.

Numatomas biudžetas

Paramai iš viso numatoma skirti apie 60 000 eurų.

Paramos paskirtis

Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tikslas – skatinti jų veiklą bei aktyvų dalyvavimą keliant bei svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas, ieškant racionalių būdų joms išspręsti.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

 • vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;
 • įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;
 • akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai.

Paraiškų teikimo tvarka

 • Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką paramai gauti. Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje.
 • Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 4 d. 24 val.

Paraiškų rengimo nuostatos

I. Remiamos veiklos

 1. Parama skiriama šioms veikloms:

1.1. tarptautinei akademinės asociacijos veiklai (parama narystės tarptautinėje organizacijoje mokesčiui sumokėti teikiama tik tuo atveju, jeigu Lietuvos asociacijos narystė tarptautinėje organizacijoje svarbi šalies mokslo ir studijų sistemos veiklai);

1.2. mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui;

1.3. akademinės asociacijos veiklos viešinimui internete.

II. Veiklų įgyvendinimo ir paramos lėšų panaudojimo terminai

 1. Paraiškas galima teikti veikloms, kurių įgyvendinimui paramos lėšos bus panaudotos iki 2018 m. gruodžio 1 d.
 2. Akademinių asociacijų remiamoms veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2018 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.
 3. Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti.

III. Privalomi paraiškos priedai

 1. Kartu su paraiška teikiami neatsiejamomis paraiškos dalimis laikomi privalomi papildomi dokumentai:

5.1. vykdančiosios institucijos raštas;

5.2. akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;

5.3. akademinės asociacijos įstatų kopija;

5.4. pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija.

Paraiškų vertinimas

 1. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.
 2. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Papildoma informacija

Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami Paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje.


Išsamesnę informaciją teikia Jolanta Paunksnienė, tel. (8 676) 18422, el. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal