Pradžia EN

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos IV kvietimas projektams įgyvendinti

Data 2018-03-05

Lietuvos mokslo taryba skelbia IV kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas įgyvendinti mokslo projektus pagal vieną ar kelias pirmo Programos uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ priemones:

1.1. vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus;

1.2. rengti ir leisti lituanistinius sintetinius darbus ir monografijas;

1.3. rengti ir leisti lituanistinius fundamentinius mokslo šaltinius ir mokslo studijas;

1.4. kurti ir plėsti lituanistines specializuotas duomenų bazes (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis);

1.5. rengti ir leisti lituanistinius sudarytus mokslo (straipsnių rinkinius) ir taikomuosius darbus;

1.6. remti tyrėjų stažuotes, komandiruotes, ekspedicijas, darbą archyvuose (tik kartu su kitomis šio uždavinio priemonėmis).

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams įgyvendinti pagal Programą 2018 m. numatoma skirti apie 390 tūkst., 2019 m. – apie 780 tūkst., 2020 m. – apie 780 tūkst., 2021 m. – apie 390 tūkst. Eur.

Galimi pareiškėjai

 1. Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos ir (ar) iš užsienio. Projekto partneriu laikomas viešas arba privatus juridinis asmuo.
 2. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ar mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

Paraiškų teikimo tvarka

 • Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje (http://junkis.lmt.lt) bei kartu pridedant vykdančiosios institucijos raštą.
 • Paraiškos teikiamos iki 2018 m. balandžio 4 d. 24 val.

Paraiškų rengimo nuostatos

I. Projekto terminai

 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip 2018 m. liepos 31 d., o pasibaigti – ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

II. Projekto lėšos

 1. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 2. Taryba finansuoja projekto įgyvendinimo išlaidas, patirtas vykdančiosios institucijos ir projekto partnerio (-ių) iš Lietuvos.
 3. Ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą iš projekto lėšų gali įsigyti tik Lietuvos valstybinė institucija.

III. Projekto vykdytojai

 1. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 2. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, gali teikti tik vieną paraišką.
 3. Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip trijų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš jų vadovas. Tai apima šias Tarybos remiamos veiklos kryptis:
  8.1. Nacionalinės mokslo programos;
  8.2. Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektai;
  8.3. Mokslininkų grupių projektai.

Paraiškos priedai

 1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.
 2. Jeigu vykdančioji institucija projektą įgyvendins su projekto partneriu – projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą laimėjimo atveju (sutikimas turi būti parengtas partnerės institucijos blanke ir pasirašytas jos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas; rašte turi būti nurodytas teikiamo projekto pavadinimas ir (ar) kiti rekvizitai).

Papildoma informacija

Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje Programos tinklalapyje.

Kvietimo nuostatoms aptarti š. m. kovo 21 d. vyks informacinis renginys. Renginio programa bus paskelbta vėliau.


Išsamesnę informaciją teikia
Jolita Klimavičiūtė, tel. 86 761 7699, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt;
Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal