Pradžia EN

III Kvietimas teikti išsamiąsias paraiškas reikminių tyrimų projektams

Data 2017-12-27

Reikminiai tyrimai – tai tyrimai pagal valstybei ypač aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų temas, pasiūlytas Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ministerijų

Kvietimo aprėptis

Projektai gali būti teikiami pagal šias temas:

 • Teršalų, kurių išmetamo į atmosferą kiekio apskaitą reglamentuoja Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija  ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284,  nacionalinių emisijos faktorių eksperimentinis nustatymas (plačiau)
 • Lietuvos valstybės kūrimas ir pripažinimas 1917–1918 m. (plačiau)
 • Lietuvos gyventojų galimybių savarankiškai apsirūpinti būstu analizė pagal regionus, nustatant gyventojų, kuriems reikalinga valstybės pagalba apsirūpinant būstu, grupes ir kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant gyventojams būtų siūlomos įvairios priemonės būsto prieinamumui padidinti (plačiau)
 • Kurortologiniai tyrimai (plačiau)
 • Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų taikomų metodų (priemonių), skirtų tam, kad viešajame eisme mažėtų neblaivių ir apsvaigusių nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, asmenų, efektyvumas (plačiau)
 • Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas atpažįstant smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir užtikrinant efektyvų reagavimą bei prevencinių priemonių (metodų) taikymą (plačiau)
 • Mokinių pasiekimų gerinimo modeliavimas (plačiau)
 • Lietuvos Respublikos regioninių savivaldybių ekonominio potencialo nustatymas (plačiau)
 • Šaukiamųjų į privalomąją pradinę karo tarnybą jaunuolių ir šią tarnybą atliekančių karių sveikata: įtaką darantys veiksniai ir sveikatą gerinančios priemonės (plačiau)

Galimi pareiškėjai

Vadovaudamiesi Tarybos svetainėje paskelbtų III kvietimo reikminių tyrimų trumpųjų paraiškų vertinimo ir atrankos rezultatais, išsamiąją paraišką gali teikti atrinkto projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Išsamioji paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://junkis.lmt.lt/ iki 2018 m. sausio 25 d. 24 val.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos

I. Projekto terminai

 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2018 m. balandžio 1 d. ir ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 1 d.
 2. Projektų trukmė – ne ilgesnė kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
 3. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.

II.Projekto lėšos

 1. Projekto biudžetas turi būti ne didesnis kaip 70 tūkst. Eur.
 2. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 3. Taryba finansuoja projekto įgyvendinimo išlaidas, patirtas vykdančiosios institucijos ir projekto partnerių iš Lietuvos.

III. Projekto vykdytojai

 1. Asmuo gali teikti tik vieną išsamiąją paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 2. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

IV Papildomi dokumentai ir išsamiosios paraiškos priedai

 1. Kartu su išsamiąja paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas.
 2. Kartu su išsamiąja paraiška taip pat turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:

10.1. Kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) gyvenimo aprašymai kartu su publikacijų sąrašais;

10.2. Projekto partnerio (-ų) sutikimas (-ai) kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Paraiškų vertinimas

 1. Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios išsamiosios paraiškos.
 2. Išsamiųjų paraiškų ekspertinis vertinimas bus atliekamas vadovaujantis galiojančiu mokslo projektų paraiškų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, projektų atranka – vadovaujantis Tarybos pirmininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-150 patvirtintu Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Papildoma informacija

Vykdant projektus, turėtų būti numatyta ne rečiau kaip kas pusmetį teikti Tarybai ir suinteresuotoms valstybės institucijoms informaciją apie projekto eigą ir rezultatus.

Kiti reikalavimai, keliami projektų vykdytojams ar projekto išlaidoms, yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse. Su konkursu susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.


Išsamesnę informaciją teikia Mokslo programų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė, tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal