Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT)

Data 2017-09-18

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslo vadybininkų vizitų finansavimui gauti. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). 

Finansuojami vizitai, kurių tikslas – stiprinti mokslo vadybininkų gebėjimus MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) administravimo srityje.

Vizitu turi būti siekiama susipažinti su gerąją praktika (kaip ruošiamasi dalyvavimui tarptautiniuose konkursuose, kaip vykdoma partnerių paieška, kokios priemonės naudojamos siekiant kuo labiau padėti tyrėjams sėkmingai dalyvauti tarptautinėje mokslo erdvėje ir kt.) ir (ar) su dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis ir kt.

Finansuojami vizitai į:

 • tarptautines MTEPI programas vykdančią arba administruojančią užsienio instituciją,
 • mokslo įstaigą, nuolat laiminčią tarptautinių mokslinių tyrimų projektų konkursus.

Galimi pareiškėjai – mokslo vadybininkai.

Paraiškos priimamos nuolatos. Bus finansuoti 8 vizitai.

 Paraiškų vertinimo kriterijai:

1) vizito tikslų pagrįstumas;

2) numatomų rezultatų reikšmė.

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Paraiška rengiama lietuvių kalba.
 2. Mokslo vadybininkas – tai Lietuvos aukštosios mokyklos, valstybinio mokslinio tyrimų instituto ar kito viešojo sektoriaus subjekto, veikiančio mokslo ir (ar) studijų srityje, darbuotojas, kuris organizuoja institucijos dalyvavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų priemonėse, rengia projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias su žinių ir technologijų perdavimu bei MTEP rezultatų komercinimu.
 3. Gali būti finansuojamos ne daugiau kaip dvi mokslo vadybininkų, dirbančioje toje pačioje mokslo ir studijų institucijoje, paraiškos.
 4. Galima vizito pradžia – ne anksčiau kaip 2017 m. spalio 1 d ir ne vėliau nei 6 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo termino.
 5. Finansuojamo vizito trukmė – iki 4 kalendorinių dienų.
 6. Vizitai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu.
 7. Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:
 • kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos;
 • vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
 1. Didžiausios galimos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2017 m. gegužės 24 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia mokslo vadybininko išlaidų skaičiuokle.
 2. Atsiskaitant už vizitą kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos ir kurių apmokėjimas yra įrodytas apskaitos dokumentais.

Paraiškų vertinimas ir atranka

Paraiškų vertinimas bei atranka atliekami ir sprendimas dėl paraiškos finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo Taryboje dienos. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu. Pareiškėjai turi užpildyti Paraiškos dėl mokslo vadybininko vizito išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt

Kvietimo dokumentai

Kontaktinis asmuo

Informaciją pareiškėjams teikia Veronika Kapalinskaitė tel. (8 604) 76286, e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt 

Atgal