Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2017-07-27

Lietuvos mokslo taryba skelbia III kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 15 val.

Numatomas biudžetas

Šio kvietimo projektams įgyvendinti 2018 m. numatoma skirti iki 150 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas įgyvendinti sklaidos projektus pagal visas Programos 2–3 uždavinių priemones, išskyrus Programos 3 uždavinio 3.2 priemonę ,,Leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus“.

Bus vykdomi 2 sklaidos projektų paraiškų konkursai:

I konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal antrą Programos uždavinį, vieną ar kelias to uždavinio priemones:

2 uždavinys. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą:

2.1 priemonė. Versti lituanistinius darbus iš užsienio kalbų ir į jas,

2.2 priemonė. Organizuoti tarptautinius mokslo renginius,

2.3 priemonė. Organizuoti edukacinius ir informacinius renginius bei tyrėjų vasaros mokyklas ir seminarus,

2.4 priemonė. Rengti ir leisti mokslo populiarinimo darbus.

II konkursui teikiamos paraiškos sklaidos projektams įgyvendinti pagal trečio Programos uždavinio vieną priemonę:

3 uždavinys. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą):

3.1 priemonė. Publikuoti lituanistinių mokslinių tyrimų rezultatus.

Galimi pareiškėjai

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projektui vykdyti). Projekto vadovas turi būti mokslininkas. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, nacionalinės ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis, taip pat respublikinis muziejus.

Projekto partneriu gali būti bet koks viešas arba privatus juridinis asmuo. Leidyklą, kuri išleis projekte planuojamą kūrinį, nebūtina įtraukti į projekto įgyvendinimą kaip projekto partnerį.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba, elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 15 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai – pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškoje.

Paraiškų rengimo nuostatos

 1. Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą gali teikti tik vieną paraišką.
 2. Projekto pradžia – ne ankstesnė kaip 2018 m. vasario 1 d. ir ne vėlesnė kaip 2018 m. balandžio 1 d., o pabaiga – ne vėlesnė kaip 2018 m. gruodžio 31 d.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui.
 4. Projekto vadovo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5 valandos, padaugintos iš projekto trukmės mėnesiais. Kitų pagrindinių ar nepagrindinių projekto vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama.
 5. Projekto vykdytojai iš projekto lėšų negali gauti išmokų pagal autorines arba paslaugų sutartis, taip pat paslaugų arba autorinės sutartys negali būti sudaromos pagrindiniams projekto įgyvendinimo darbams atlikti.
 6. Kartu su paraiška turi būti pateikti visi reikalaujami priedai:
  • Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai kartu su 2007–2017 m. publikacijų sąrašais.
  • Projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas);
  • Jeigu paraiška teikiama II konkursui, kartu pateikiamas parengto kūrinio turinys ir ne mažiau kaip 2 autorinių lankų apimties tekstas, leidžiantis įvertinti būsimo darbo kokybę ir pobūdį;
  • Jeigu pagrindinio projekto vykdytojo pareigybė projekte nesutampa su užimama pareigybe institucijoje, pateikiamas pagrindimas, kad asmuo gali užimti projekte nurodytas pareigas (raštas–pagrindimas turi būti parašytas institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo).

Kiti su kvietimu susiję reikalavimai yra nurodyti dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.


Išsamesnę informaciją teikia vyriausias specialistas Giedrius Uogelė, tel. (8 5) 246 0801, e. p. giedrius.uogele@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal