Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2018
2019
IV I II III
Valstybės užsakomieji tyrimai
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa 09.21 - 10.22    
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai 10.12 - 12.11      
Individualūs MTEP (H2020) projektai***      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA 10.02 - 11.16      
10.15 - 01.15    
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA 10.16 - 01.15    
FLAG-ERA II  
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa      
Lietuvos–Ukrainos programa    
M-ERA.NET 09.27 - 11.08
NORFACE  
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti      
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas    
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje      
7BP projektų PVM kompensavimas    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos 10.15 - 11.15      
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje*** 10.12 - 12.12    
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje*** 10.12 - 12.12      
Parama akademinėms asociacijoms 09.19 - 10.19      
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus 10.15 - 12.17      
Parama mokslo renginiams 10.03 - 11.02      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI*** 10.12 - 12.12    
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti*** 10.12 - 12.12    

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė