Pradžia EN

Informacija projektų vykdytojams (COVID-19 sąlygomis)

Informacija dėl Lietuvos mokslo tarybos administruojamų finansavimo priemonių projektų

Informacija dėl Europos Komisijos (EK) finansuojamų projektų

EK finansavimo ir konkursų portale nuolat atnaujinama informacija, skirta Europos mokslinių tyrimų erdvės tyrėjų bendruomenei. Čia galima rasti atsakymus į EK finansuojamų programų pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktualius ir dažnai užduodamus klausimus, priemones, kurių imasi ES šalys narės nacionaliniu lygmeniu.

Informacija dėl Europos Sąjungos investicijų fondų (ESIF) lėšomis finansuojamų projektų

Kviečiame susipažinti su atsakymais į projektų vykdytojų dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) dėl projektų administravimo COVID-19 pandemijos sąlygomis. Tai atsakymai į bendro pobūdžio ir daugumai tyrėjų aktualius klausimus, sąrašai nuolat atnaujinami. Individualiais konkretaus projekto klausimais kviečiame susisiekti su projektą administruojančiu specialistu (Lietuvos mokslo tarybos darbuotojų kontaktai). 

DUK apie valstybės biudžeto lėšomis administruojamų priemonių projektus
Dėl COVID-19 pandemijos renginys atšauktas kovo pabaigoje. Išlaidas šiai komandiruotei norėtume perkelti į kitą išlaidų rūšį, tačiau keitimas viršytų 10 proc. I ketvirčio lėšų sumos. Toks esminis keitimas turėjo būti suderintas su LMT iki kovo 20 d. Renginys atšauktas vėliau - taigi rašto dėl sąmatos keitimo pateikti laiku nespėjome. Ar galima teikti prašymą LMT nesilaikant nustatyto termino?

TAIP.

Taryba nusprendė išimties tvarka iki balandžio 8 dienos leisti pasikeisti I ketvirčio projektų išlaidų sąmatas dėl išlaidų komandiruotėms, numatytų I ketvirtyje, perkėlimo į kitas išlaidų rūšis.

Veiksmai: vykdančioji institucija teikia prašymą dėl leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą, pridėdama patikslintą projekto 2020 m. išlaidų sąmatą.

Lėšų panaudojimo ataskaitos teikiamos nustatytu laiku, jau gavus iš Tarybos leidimą sąmatą keisti.

Ar galima nukelti tarpinės ar baigiamosios ataskaitos pateikimo laiką? (2020-03-27)

TAIP. Sutartyse nustatytas tarpinės (metinės) ir (ar baigiamosios) mokslinės (sklaidos) ataskaitos pateikimo terminas gali būti atidėtas iki 6 (šešių) mėnesių nuo sutartyje numatytos ataskaitos pateikimo dienos. Taikoma projektams, teikiantiems mokslines (sklaidos) ataskaitas iki 2021 m. sausio 8 d. Projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija pateikia Tarybai informaciją raštu apie būtinybę atidėti prašomam terminui (iki 6 mėnesių) mokslinės (sklaidos) ataskaitos pateikimo terminą dėl su COVID-19 epidemiologine situacija susijusių aplinkybių.

Žr. Lietuvos mokslo tarybos Projektų finansavimo sutarčių vykdymo laikinąją tvarką.

Ar galima produkcijos parengtumo lygį, planuotą pasiekti su tarpine ataskaita, pasiekti tik su baigiamąja ataskaita?

TAIP.

Veiksmai: vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu teikia prašymą Tarybai raštu, nurodydami, kokiai projekto produkcijai gauti sutrukdė COVID-19 pandemija ir kokių veiksmų bus imtasi, kad produkcija, pasibaigus projektui, būtų tokia, kokia buvo planuota.

Ar galima sumažinti projekte planuotą produkciją?

NE

Ar galima pakeisti projekte planuotą produkciją?

TAIP.

Veiksmai:

  • vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu teikia prašymą Tarybai raštu, nurodydami, kokiai projekto produkcijai gauti sutrukdė COVID-19 pandemija ir kokia bus gauta vietoj planuotos, nurodant, kodėl ji laikytina lygiaverte planuotai;

ARBA

  • pateikti paaiškinimus dėl planuotos produkcijos pasikeitimo projekto mokslinėje ataskaitoje ir pasikliauti ekspertiniu vertinimu, iš anksto neturint Tarybos leidimo.
Ar doktorantai gali perkelti paramų išvykoms lėšų panaudojimą į II pusmetį, jei į II pusmetį perkeliamas tas pats renginys (konferencija) ar stažuotė?

TAIP.

Veiksmai: doktorantas kartu su doktorantūros studijas vykdančia institucija teikia prašymą Tarybai raštu, kuriame nurodo aplinkybes, prideda pagrindimą (renginio tinklalapio nurodą, laišką iš organizatorių ar pan.), taip pat aprašo situaciją dėl lėšų panaudojimu (kiek jau panaudota, kaip planuojama panaudoti).

Ar doktorantai gali panaudoti skirtas paramos lėšas kitiems renginiams (konferencijoms) ar stažuotėms II pusmetį?

TAIP, jeigu I pusmetį skirtos lėšos nebuvo panaudotos.

Veiksmai: doktorantas kartu su doktorantūros studijas vykdančia institucija teikia prašymą Tarybai raštu, kuriame nurodo aplinkybes, aprašo naują renginį (konferenciją) ar stažuotę, į kurią planuojama vykti (taip, kaip paraiškoje), taip pat patvirtina, kad skirtos lėšos nebuvo panaudotos.

TAIP, jeigu pripažįstama, kad aplinkybės atitinka nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir dalis I pusmetį skirtų lėšų jau buvo panaudotos, naujai išvykai gali naudoti tik jau skirtų lėšų likutį (papildomai lėšų nebus skirta).

Veiksmai: doktorantas kartu su doktorantūros studijas vykdančia institucija teikia prašymą Tarybai raštu, kuriame nurodo aplinkybes, aprašo naują renginį, į kurį planuojama vykti (kaip paraiškoje), taip pat nurodo situaciją su lėšų panaudojimu (kiek ir kam buvo panaudota, kaip bus naudojamos likusios lėšos).

NE, jei I pusmečio lėšos jau yra panaudotos ir prašoma skirti lėšų papildomai.

Paramą akademinei doktorantų išvykai gali gauti tik vieną kartą per metus. Ar ši parama laikoma panaudota, jei ji panaudota neįvykusiam renginiui, o lėšų likučio neužtenka vykti į kitą renginį?

TAIP, jei visos skirtos lėšos yra panaudotos neįvykusiam renginiui arba lėšų likutis nebeleidžia vykti į kitą renginį, laikoma, kad doktorantas paramą išnaudojo ir dalyvauti II pusmečio paraiškų konkurse nebegali.

Ar doktorantams bus kompensuojamos (užskaitomos, jei pervestas avansas) registracijos į reginį (konferenciją) mokesčio išlaidos, jei renginio formatas pakeistas nuotoliniu?

TAIP, jei organizatorių numatytu būdu bus padarytas numatytas pranešimas, šios išlaidos laikomos tinkamomis: jei avansas nebuvo išmokėtas, lėšos už šias išlaidas bus apmokėtos, jei avansas buvo išmokėtas, jis bus užskaitytas, gražinti reikės tik likutį.

Ar bus kompensuojamos (užskaitomos) doktorantų iki kovo 16 d., kada buvo paskelbtas COVID-19 karantinas, patirtos išlaidos, nepriklausomai nuo to, ar žmogus buvo išvykęs ir skaitė pranešimą renginyje ar stažavosi?

TAIP, iki kovo 16 d. patirtos išlaidos (kelionės, apgyvendinimo, registracijos į renginį, vizos, draudimo), išskyrus dienpinigius (maistpinigius) yra laikomos tinkamomis: jei avansas nebuvo išmokėtas, lėšos už šias išlaidas bus apmokėtos, jei avansas buvo išmokėtas, jis bus užskaitytas, gražinti reikės tik likutį. Tuo pačiu laikoma, kad doktorantas tų metų paramą išnaudojo, II pusmečio konkurse dalyvauti nebegali.

Ar gali būti perkeltos mokslo projektų komandiruočių lėšos į kitus kalendorinius metus, jei atšaukiamos šiemet suplanuotos konferencijos?

TAIP, gali, jei jos nebuvo panaudotos, jei pagrįstai negalima išlaidų komandiruotėms lėšų šiemet panaudoti pagal kitas išlaidų rūšis (pvz., pirkti reikalingų prekių), ir jei Taryba turės lėšų kitais metais.

Veiksmai: vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu teikia prašymą Tarybai raštu, nurodydami neįvykusias išvykas ir kodėl negalima komandiruočių lėšų panaudoti šiemet pagal kitas išlaidų rūšis (atitinkamai pakeičiant kitų metų sąmatą, kad kitų išlaidų lėšos būtų panaudotos komandiruotėms) ir pateikiant veiksmų planą bei tai, kaip bus prašoma panaudoti lėšas.

Ar laikomos tinkamomis lėšų panaudojimo ataskaitos, pateiktos su skenuotu parašu, pasirašytas el. parašu ir pan.? (2020-03-27)

TAIP, visi būdai tinkami: ataskaitos gali būti pateiktos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (ADOC 1.0 specifikacija). Nesant galimybei pasirašyti elektroniniu parašu, gali būti pateikiami lėšų panaudojimo ataskaitų skenuoti variantai (šiuo atveju pasibaigus nustatytam karantino laikotarpiui, per 10 (dešimt) darbo dienų turės būti pateiktos spausdintinės, pasirašytos originaliu parašu).

Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių gali vėluoti prekių, įrangos pristatymas. Ar galima prašyti dėl to atidėti projektų lėšų panaudojimo ir mokslinių ataskaitų pateikimo terminus?

NE, mokslinių ataskaitų terminų atidėjimai yra susiję su neatliktomis veiklomis ir (ar) todėl negauta produkcija (prašyme dėl tokio esminio keitimo gali būti nurodyta, kad stringa veiklos ar produkcijos sukūrimas dėl negaunamų prekių ar įrangos ir nurodyta, kaip tai paveikė projekto įgyvendinimą).

NE, nes lėšų panaudojimo ataskaitų terminai negali būti atidėti jokiais atvejais.

Ar bus kompensuojamos, pripažįstamos tinkamomis projekto išlaidomis mokslo projektų komandiruočių, iki kovo 16 d., kada buvo paskelbtas COVID-19 karantinas, patirtos išlaidos, nepriklausomai nuo to, ar žmogus buvo išvykęs? Dažnu atveju, bendrovės negrąžina arba grąžina tik dalį sumokėtų lėšų. (2020-03-20)

 

TAIP, iki kovo 16 d. patirtos išlaidos (kelionės, apgyvendinimo, registracijos į renginį, vizos, draudimo), išskyrus dienpinigius (maistpinigius), yra laikomos tinkamomis, jei mokslo (sklaidos) projekto vykdytojas neišvyko į komandiruotę (stažuotę) dėl apribojimų (paskelbto karantino, atšauktų skrydžių, renginių), susijusių su COVID-19 pandemija. Tuo pačiu institucija (projekto vykdytojas) turėtų imtis visų įmanomų priemonių bent dalį panaudotų lėšų susigrąžinti.

Veiksmai:

apie tokius atvejus nurodoma Tarybai teikiamose projekto ketvirtinėse, metinėje lėšų panaudojimo ataskaitose.

Ar gali būti nukeltas (pratęstas) projekto įgyvendinimo terminas?

TAIP, bet ne ilgiau, nei kvietime numatyta maksimali galima projekto pabaigos data.

Veiksmai: vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu teikia prašymą Tarybai raštu, nurodydami, (1)  kokioms veikloms įgyvendinti, kokiai projekto produkcijai gauti sutrukdė COVID-19 pandemija; (2) iki kada prašoma nukelti numatytą terminą, jį pagrįsti, pateikiant veiksmų planą.

NE, jei projekto pabaiga sutampa su maksimaliai galima pagal kvietimą projekto pabaigos data.

NE, jeigu iki projekto pabaigos liko daugiau kaip 10 mėnesių.

DUK apie ESIF administruojamų priemonių projektus
Ar bus kompensuotos patirtos su išvyka susijusios išlaidos (skrydžių, apgyvendinimo ir kt.) tais atvejais, kai organizatoriai atšaukė planuotą konferenciją, stažuotę ar kt.?

Taip, tokios išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti nuo 2020 m. vasario 1 d. iki paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos.

Tokiais atvejais projekto vykdytojas turės įrodyti, kad padarė visus jam prieinamus veiksmus, kad žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta (pvz., panaikinta viešbučių rezervacija, esant galimybei, išlaidos už kelionę ar skrydį susigrąžintos bet kokios formos draudimu, jei toks buvo).

Ar bus įskaitytas fizinis rodiklis „pranešimas mokslinėje konferencijoje“, jei planuota konferencija buvo atšaukta?

Ne, fizinis rodiklis bus laikomas nepasiektu. Vis dėlto, kaip nurodyta 1 atsakyme, su atšaukta konferencija susijusios išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti.

Ar bus įskaitytas fizinis rodiklis „pranešimas tarptautinėje/užsienio mokslinėje konferencijoje“, jei planuota konferencija vyko nuotoliniu būdu?

Taip, toks rodiklis bus įskaitytas kaip pasiektas.

Ar mokslinių tyrimų projektuose galima dėl paskelbtos ekstremalios situacijos keisti fizinį rodiklį „mokslinis pranešimas tarptautinėje/užsienio mokslinėje konferencijoje“ į „mokslinis pranešimas Lietuvoje“?

Ne, negalima. Europos Komisija rekomenduoja projekto veiklas vykdyti kita forma (pvz., nuotoliniu būdu) arba, kur įmanoma, projekto veiklas perorganizuoti taip, kad karantino metu vietoje sustabdytų veiklų galėtų būti vykdomos kitos projekto veiklos, taip įveiklinant darbuotojus, o kontaktines veiklas atidedant vėlesniam laikui (taip sumažinant žalą projektui ir jo siekiamiems rodikliams).

Atsižvelgiant į tai, kad projektų įgyvendinimas yra tik įpusėjęs, fizinio rodiklio siekti galima perorganizuojant projekto veiktas ir sudalyvaujant vėliau vyksiančiose konferencijose arba dalyvaujant numatytose konferencijose nuotoliniu būdu.

Atkreiptinas dėmesys, kad apie projekto veiklų vykdymo formos pasikeitimą projekto vykdytojas turi informuoti Tarybą, kuri nurodys, kokius dokumentus reikės teikti nuotoliniu būdu vykdomoms veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti.

Ką daryti tais atvejais, kai dėl paskelbtos ekstremalios situacijos bei karantino neįmanoma projekto veiklų atlikti nuotoliniu būdu bei laiku pasiekti numatyto fizinio rodiklio?

Tokiu atveju galimos šios alternatyvos:

a) projekto veiklų pratęsimas: projekto vykdytojas gali pateikti prašymą pratęsti tas projekto veiklas, kurių neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu ir kurių rezultatas nebus pasiektas laiku;

b) projekto veiklų sustabdymas: projekto vykdytojas gali pateikti prašymą sustabdyti projekto vykdymą tam laikotarpiui, kol šalyje paskelbta ekstremali padėtis. Tokiu atveju projekto finansavimas sustabdomas ir vėl atnaujinamas, atnaujinus projekto veiklų vykdymą.

Ar galima pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos?

Taip, galima. Tačiau, kaip nurodyta 4 atsakyme, pirmiausia rekomenduojama perorganizuoti projekto veiklas bei vykdyti veiklas nuotoliniu būdu.   

Visais atvejais, projekto veiklos negali būti pratęstos ilgesniam laikotarpiui nei iki Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 403.3 papunktyje nurodyto termino (iki 2023 m. gruodžio 31 d.)

Vykdome studentų tyrimų semestro metu projektą. Dėl paskelbto karantino nepavyks pasiekti tam tikrų suplanuotų rezultatų, pvz., skaityti pranešimą mokslinėje konferencijoje. Kaip Taryba į tai reaguos?

Kaip nurodyta 5 atsakyme, numatoma galimybė pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jeigu net ir pratęsus projekto įgyvendinimo laikotarpį, projekto vykdytojo vertinimu, rezultatų (fizinių rodiklių) pasiekti nepavyks, Taryba turi būti apie tai informuota. Tokiu atveju projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turės privalomai pateikti tik studento mokslinės veiklos ataskaitą bei informaciją apie nepasiekto rezultato (fizinio rodiklio) būklę (parengtas pranešimas, straipsnio rankraštis ir pan.).

Vykdome studentų tyrimų semestro metu projektą. Dėl paskelbto karantino negalėsime deklaruoti studento 80 akademinių valandų per mėnesį. Ar tai reiškia, kad už tą mėnesį nebus kompensuotos stipendijos išlaidos?

Ne, nereiškia. Studento akademinės valandos nuo 2020 m. kovo 16 d. bus skaičiuojamos neatsižvelgiant į mėnesio laikotarpį.  Studento moksliniam tyrimui likusias valandas bus galima išdėstyti taip, kad būtų palanku studentui. Pvz., jeigu studentui iki projekto pabaigos liko 100 akademinių valandų, tai jas bus galima išdėstyti palankiu grafiku iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Klauskite