Pradžia EN

Europos mokslo taryba

Strateginis priemonės tikslas. Didinti Europos mokslo pažangą, skatinti tyrėjų dinamiškumą ir kūrybingumą. Pagrindinė Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) veikla yra patrauklus ilgalaikis finansavimas pažangiausiems tyrėjams ir jų grupėms vykdyti proveržį skatinančius, didelės rizikos ir naudos mokslinius tyrimus.  

Kas yra „priešakiniai moksliniai tyrimai“? Sąvoka „priešakiniai moksliniai tyrimai“ (angl. frontier research) apima naują fundamentinių mokslinių tyrimų supratimą ir akcentuoja didelę priešakinių mokslinių tyrimų riziką. Įvedant šią sąvoką, atsisakoma pasenusio supriešinimo tarp fundamentinių ir taikomųjų tyrimų, tarp mokslinių tyrimų ir technologijų bei tarp tradicinių disciplinų.

Finansuojamos veiklos. Remiami pažangiausi Europoje pačių tyrėjų ir jų grupių vykdomi priešakiniai moksliniai tyrimai. Pagrindiniai programos bruožai:

 • Gali būti vykdomi bet kokios srities priešakiniai moksliniai tyrimai, įskaitant inžineriją, socioekonominius ar humanitarinius mokslus;
 • Tyrimų objektus ar temas renkasi patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“);
 • Projektai vertinami pagal vienintelį – aukštos kokybės (angl. excellence) – kriterijų;
 • Bet kokio amžiaus ir karjeros tyrėjai iš viso pasaulio gali teikti paraiškas patraukliam ir ilgalaikiam finansavimui gauti;
 • Priimančioji institucija įsipareigoja užtikrinti pagrindinio tyrėjo savarankiškumą, t.y. sudaro sąlygas vadovauti tyrimams ir valdyti projektui skirtas lėšas;
 • EMT skatina atvirą prieigą prie mokslinių publikacijų, etikos principų laikymąsi ir mokslinį sąžiningumą. 

Kas gali dalyvauti? Remiami individualių mokslinių grupių projektai. Tyrėjų grupės gali būti nacionalinės ir tarptautinės. Grupę sudaro pagrindinis tyrėjas ir kiti nariai:

 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įdarbintas organizacijoje, veikiančioje valstybėje narėje (VN), asocijuotoje šalyje (AŠ) ar šalyje kandidatėje;
 • Kiti grupės nariai gali dirbti toje pačioje ar kitose organizacijose, esančiose VN, AŠ, šalyse kandidatėse ar trečiosiose šalyse.

Paraišką teikia pagrindinis tyrėjas, gavęs priimančios institucijos sutikimą. Parama skiriama institucijai, kurioje dirba pagrindinis tyrėjas, tačiau institucija įsipareigoja užtikrinti jo savarankiškumą ir suteikti nepriklausomybę, valdant projekto lėšas.

Finansavimo schemos. Yra penkios ERC finansavimo schemos, apimančios visas mokslinių tyrimų sritis:

 1. ERC parama pradedantiems savarankišką mokslinę tiriamąją veiklą (ERC dotacijos pradedantiesiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti savarankiškų ir kompetentingų naujų individualių darbo grupių kūrimąsi.
 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 2 metus ir ne daugiau nei prieš 7 metus. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 11 metų. 
 • Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtiniu lyderiu mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • bent viena svarbi publikacija, parengta be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • patentai;
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • apdovanojimai ir laimėti prizai.
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 1,5 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2 mln. eurų) 5 metams.
 1. ERC parama įsitvirtinančiųjų tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (ERC dotacijos įsitvirtinantiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti neseniai sukurtas savarankiškas ir kompetentingas grupes:
 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 7 metus ir ne daugiau nei prieš 12 metų. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas. 
 • Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtinis lyderis mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • keletas svarbių publikacijų, parengtų be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • patentai;
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • apdovanojimai ir laimėti prizai.
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 2 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2,75 mln. eurų) 5 metams.
 1. ERC parama patyrusių tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (ERC dotacijos patyrusiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų projektus:
 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) patyrę mokslininkai, vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis lyderis mokslo srityje, be to, per pastaruosius dešimt metų (yra papildomų sąlygų) jis turėtų būti paskelbęs:
  • 10 publikacijų, kaip vyresnysis (angl.senior) autorius pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose ar svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, arba recenzuojamų tarptautinių konferencijų pranešimai, arba
  • 3 monografijas, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą;
  • Kiti dešimties pastarųjų metų rodikliai, galintys padėti įrodyti mokslinę lyderystę:
  • 5 patentai;
  • 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms;
  • dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas ar kongresus;
  • tarptautiniai moksliniai apdovanojimai ar narystė pripažintose Akademijose;
  • indėlis formuojant mokslo lyderių karjeras;
  • pasiekimai kuriant pramonės inovacijas.
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso savo darbo laiko, o ES ar asocijuotoje šalyje praleisti nemažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų (išimtiniais atvejais – iki 3,5 mln. eurų).
 1. ERC parama kelių pagrindinių tyrėjų ir jų grupių mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (ERC sinergijos dotacijos). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti aukštos kokybės  keleto pagrindinių tyrėjų ir jų grupių bendrus projektus, kuriuose būtų vienas kitą papildančiai naudojami skirtingų dalykų žinios, patirtys ir ištekliai ir tai leistų įvykti proveržiui:
 • Sinergijos dotacijos grupes turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 4 pagrindiniai tyrėjai ir jų grupės. Iš kurių vienas pagrindinis tyrėjas paskiriamas vadovaujančiu (angl. lead principal investigator);
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis lyderis mokslo srityje, atitinkantis arba pradedantiesiems arba patyrusiems tyrėjams keliamus reikalavimus (žr. aukščiau įvardintas finansavimo schemas).
 • Sinergijos dotacijos tyrėjų grupės samprata neatitinka konsorciumo, sudarytų atskirų juridinių asmenų, sampratos.
 • Grupes sudaro skirtingų tyrimų krypčių atstovai bei projekto įgyvendinimo metu didžiąją dalį laiko praleidžiantys vienoje institucijoje.
 • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 15 mln. eurų šešeriems metams.
 1. ERC finansavimo iniciatyva „Idėjų pritaikomumas“, skirta tyrėjams, jau gavusiems ERC paramą. Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – padėti nustatyti, ar projekto metu gauti rezultatai turi komercializacijos, socialinių inovacijų potencialą:
 • „Idėjų pritaikomumo“ finansavimo schema nėra skirta pratęsti vykdomo ar prieš tai vykdyto ERC finansuoto projekto tyrimus. ERC parama „Idėjų pritaikomumas“ schemai teikiama įgyvendinamų paramos ir koordinavimo veiklų (CSA) projektų forma.
 • „Idėjų pritaikomumas“ finansavimo schema atvira visiems EMT dotacijų pagrindiniams tyrėjams, šiuo metu vykdantiems projektus, ar kurių vykdyti projektai baigėsi mažiau nei 12 mėn. prieš paskelbiant „Idėjų pritaikomumas“ schemos kvietimą; 
 • Pagrindinis tyrėjas turi gebėti pademonstruoti ryšį tarp idėjos ir susijusio ERC finansuojamo ar finansuoto projekto;
 • Projektui gali būti skiriamas finansavimas iki 150 000 eurų;
 • Projekto trukmė – 12 – 18 mėnesių;
 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kasmet ir turi dvi paraiškų surinkimo datas.  

„Idėjų pritaikomumas“ schemos paraiškos vertinamos pagal tris kriterijus

 • Kokybė (inovatyvumo potencialas);
 • Poveikis;
 • Įgyvendinimo kokybė ir efektyvumas (idėjos pritaikymo plano kokybė).

 Kvietimai teikti paraiškas

Programos biudžetas. 13,04 mlrd. eurų.

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos 

Nacionalinis atstovas (NCP) – dr. Saulius Marcinkonis, tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt

Atstovas ir ekspertai „Horizonto 2020“ komitete

 • Atstovas – habil. dr. Eugenijus Butkus (Švietimo ir mokslo ministerija), tel. (8 5) 219 1195, e. p. eugenijus.butkus@smm.lt

Ekspertai: