Pradžia EN

WATER4ALL

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Europos horizontas lėšų (Sutarties Nr. 101060874)

WATER4ALL (angl. Water Security for the Planet) – Europos partnerystės vandens saugumo planetoje iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti visiems ilgalaikį vandens saugumą, skatinant sistemines pertvarkas ir pokyčius visoje vandens mokslinių tyrimų ir inovacijų grandinėje bei mokslo ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, kad būtų sprendžiamos kylančios problemos.

WATER4ALL yra bendrai finansuojama Europos Sąjungos programos „Europos horizontas“ lėšomis. Lietuvos mokslo taryba administruoja WATER4ALL partnerystę Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

WATER4ALL vienija 81 partnerį iš 31 šalies – iš Europos Sąjungos ir iš už jos ribų. Europos partnerystės WATER4ALL veiklos kryptys:

 • bendradarbiavimo vandens tyrimų ir inovacijų srityje stiprinimas Europos ir tarptautiniu lygiu organizuojant kasmetinius tarptautinius kvietimus teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų projektus
 • vandens tyrimų ir inovacijų bendruomenės veiklų koordinavimas ir rėmimas
 • novatoriškų sprendimų demonstravimo ir galimybių patekti į rinkas rėmimas ir skatinimas
 • su vandeniu susijusių žinių ir duomenų kūrimas, dalijimasis jais ir geresnė komunikacija tiek lokaliai, tiek globaliai
 • vandens mokslinių tyrimų ir inovacijų specialistų talentų ugdymas
 • vandens politikos formuotojų, suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės gebėjimų ugdymas ir mokymasis visą gyvenimą
 • dalyvavimu pagrįstos inovacijų plėtros metodų kūrimas ir įgyvendinimas

WATER4ALL veiklos apima šias strateginėje darbotvarkėje įvardintas 7 temas:

 • vanduo žiedinei ekonomikai
 • vanduo ekosistemoms ir biologinei įvairovei
 • tvari vandentvarka
 • vanduo ir sveikata
 • vandens infrastruktūra
 • tarptautinis bendradarbiavimas
 • vandens išteklių valdymas

WATER4ALL yra atvira bendradarbiavimui su kitomis svarbiomis Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės iniciatyvomis, susijusiomis su Europos Sąjungos misijomis ir ypač su misija, skirta iki 2030 m. atkurti vandenyną, jūras ir vandenis, Europos partnerystėmis – biologinės įvairovės partneryste BIODIVERSApartneryste skatinti miestus permainoms kuriant tvarią ateitį DUT, ir būsimomis partnerystėmis. 

Daugiau informacijos – WATER4ALL svetainėje.

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) interneto puslapiuose. Paraiškos konkursui teikiamos anglų kalba programos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.

Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra:

 • mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
 • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
 • išlaidos autoriniams darbams;

išlaidos prekėms, komandiruotėms, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti netiesioginės išlaidos.

LMT sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškoms. Ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste, kuris skelbiamas LMT interneto puslapyje.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopis. Tiek trumposios, tiek išsamiosios paraiškos teikiamos LMT  administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos tarptautiniam ekspertiniam vertinimui.

Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų ekspertinį vertinimą organizuoja programos kvietimo sekretoriatas. Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.

Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų (trumpųjų) priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia (vykdytojai nusprendžia)

ugsėjo mėn.

Lapkričio mėn.

Lapkričio–rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Lapkričio–kovo mėn.

Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)