Pradžia EN

THCS

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Europos Horizontas lėšų (Sutarties Nr. 101095654)

EUROPEAN PARTNERSHIP ON TRANSFORMING HEALTH AND CARE SYSTEMS

THCS (angl. Transforming Health and Care Systems) yra „Europos Horizonto“ programos kofinansuojama partnerystė moksliniams tyrimams apie sveikatos priežiūros sistemas ir inovacijas jose. THCS programos tikslas yra prisidėti prie efektyvesnių, tvaresnių, atsparesnių, įtraukių, inovatyvių ir teikiančių aukštos kokybės paslaugas gyventojams sveikatos apsaugos ir priežiūros sistemų kūrimo Europoje. THCS partnerystė pradedama įgyvendinti 2023 m. sausio mėn. Jos pagrindinės prioritetinės temos:

 1. Sveikatos priežiūros optimizavimas ir paslaugų integravimas: ateities ligoninė
 2. Finansavimas: modeliai, mechanizmai, fiskalinis tvarumas
 3. Prieinamumas ir atskirties mažinimas
 4. Naujų technologijų taikymas sveikatos priežiūros sistemose
 5. Žmonių įgalinimas
 6. Prevencinių strategijų integravimas
 7. Sistemų parengtis galimoms grėsmėms

Daugiau apie partnerystę.

Paraiškų teikimas

 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos programos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.
 • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
 • 2023 m. kvietimas

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
 • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Paraiškų teikimas ir vertinimas – vienpakopis. Paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinį vertinimą organizuoja programos THCS kvietimo sekretoriatas (programoje dalyvaujanti finansuojanti institucija). Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.
 • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos THCS kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiška dėl dalyvavimo konkurse (Expression of Interest)

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

sausio – vasario mėn.

kovo mėn.

gegužės mėn.

birželio - liepos mėn.

spalio mėn. 

gruodžio mėn - kitų metų pradžioje (I ketv.)

 


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)