Pradžia EN

QuantERA

„QuantERA“ yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ kvantinių technologijų srities programa (angl. ERA-NET Cofund in Quantum Technologies), skirta integruoti atskirų valstybių ir tyrėjų pastangas, siekiant pažangos kvantinių technologijų srityje, ir finansuoti šios srities tarptautinius mokslinių tyrimų projektus. Programa vienija 32 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 26 valstybių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą „QuantERA“ Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

Nuo 2019 metų Lietuvos mokslo taryba nuolat dalyvauja šios programos konkursuose.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos QuantERA bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos QuantERA paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomas vienpakopis paraiškų teikimo ir dvipakopis vertinimo būdas. Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą atliekama programos QuantERA kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos QuantERA kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

lapkričio mėn.

vasario mėn. viduryje

kovo-rugpjūčio mėn.

rugsėjo mėn. 

lapkričio mėn. pradžioje

  • Programos QuantERA interneto svetainė

 


Informaciją teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)