Pradžia EN

NEURON

ERA-NET NEURON Cofund 2 programa yra finansavimo instrumentas, skirtas smegenų ir nervų sistemos ligų ir jų gydymo moksliniams tyrimams. Programos pagrindinis tikslas – koordinuoti ir optimizuoti šalių partnerių/regionų mokslininkų pastangas ir finansavimo priemones psichikos, neurologinių ir jutimo sutrikimų srityje. Platforma naudojama taip pat suartinimui ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų bendruomenių, skatinant jų tarpusavio bendradarbiavimą tarptautiniuose transliaciniuose projektuose. ERA-NET NEURON iniciatyvą koordinuoja Vokietijos švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos mokslo taryba kartu su NEURON partneriais organizuoja 2023 m. konkursą teikti paraiškas moksliniams projektams finansuoti – „Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health”.

ERA-Net NEURON dalyvauja 27 finansuojančios institucijos iš 23 Europos šalių:

Airija (HRB), Belgija (FWO; F.N.S.-FNRS), Didžioji Britanija (UKRI), Egiptas( ASRT), Estija (EtAg), Graikija (GSRI), Ispanija (ISCIII, AEI), Italija (It-MoH), Izraelis (CSO-MOH), Kanada (FRQS), Kroatija (MZO), Latvija (VIAA), Lenkija (NCBR), Norvegija (RCN), Portugalija (FCT), Prancūzija (ANR; INSERM), Rumunija (UEFISCDI), Suomija (AKA), Šveicarija (SNSF), Taivanas (NSC), Turkija (TUBITAK), Vengrija (NKFIH), Vokietija (BMBF/DLR).

Apie programą plačiau NEURON svetainėje.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas NEURON bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos PT-Outline elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.
  • 2023 m. kvietimas

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopiai. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja NEURON kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis NEURON kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

sausio mėn.

birželio mėn. pabaiga

liepos-rugsėjo mėn.

lapkričio mėn. 

kitų metų pradžioje

 


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)