Pradžia EN

HERA programos

HERA – humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklas (angl. Humanities in the European Research Area), vienijantis 26 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 25 valstybių. HERA vykdo jungtines mokslinių tyrimų programas, kuriomis siekia skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių mokslų srities tyrimus Europoje, organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą ir taip koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas.

Lietuvos mokslo taryba yra HERA narė, administruoja HERA jungtines mokslinių tyrimų programas Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias šalies institucijas.

Lietuvoje skelbti trys HERA programos paraiškų konkursai (2012 m., 2014 m. ir 2017 m.) finansuoti mokslinius tyrimus: „Kultūros sankirtos“ (angl. Cultural Encounters), „Praeities taikymai“ (angl. Uses of th Past) ir „Viešosios erdvės“ ( angl. Public Spaces).

Rengiamasi skelbti bendrą Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklo HERA ir tarptautinių socialinių mokslų tyrimus Europoje skirtos finansuoti programos NORFACE paraiškų konkursą CHANSE (angl. Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Europos humanitarinių ir socialinių mokslų bendradarbiavimo projektams skirtą konkursą numatyta skelbti 2021 m. kovo mėn.

CHANSE vienija 27 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 24 šalių. Numatytos dvi kvietimo temos: „Kultūros transformacijos skaitmeniniame amžiuje“ (angl. Cultural Transformations in the Digital Age) ir „Skaitmeninimas ir socialinė transformacija“ (angl. Digitalisation and Social Transformation). Temų aprašymas ir naujausia informacija skelbiama CHANSE tinklalapyje: https://chanse.org/news/

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti trumpąsias paraiškas paskelbimas

Trumpųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Išsamiųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Konkurso rezultatų paskelbimas

Projektų pradžia

2021 m. kovo 9 d.

2021 m. gegužės 7 d.

2021 m. gruodžio 7 d.

2022 m. gegužės-birželio mėn.

2022 m. spalis-gruodis

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos).
 • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Taikomas dvipakopis paraiškų teikimo ir vertinimo būdas. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias paraiškas. Abiejuose paraiškų teikimo etapuose gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Trumpųjų ir/arba išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja kvietimą administruojanti institucija. Ekspertinis vertinimas atliekamas pagal projekto atitikties kvietimo temai, mokslinės ir/ar technologinės kokybės, projekto įgyvendinamumo bei numatomo poveikio (angl. relevance to the topic, scientific and/or technological excellence, implementation, impact) kriterijus.
 • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
 • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Paraiškų teikimas

 • Paraiškos finansuoti mokslo projektus teikiamos pagal tarptautiniame kvietime nurodytas sritis.
 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos CHIST-ERA bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Konsorciumai paraiškas konkursui anglų kalba teikia elektroninėje programos CHIST-ERA paraiškų teikimo sistemoje. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.
 • Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų partnerių iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip). Konsorciumo partnerių iš vienos šalies dalis bendrame projekto biudžete aptarti kvietime.
 • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.
 • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

 


Informaciją teikia Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt