Pradžia EN

ERA4Health

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Europos horizontas lėšų (Sutarties Nr. 101095654)

Fostering a European Research Area for Health Research

Europos partnerystė „Europos sveikatos mokslų tyrimų erdvė“ ERA4Health (angl. Fostering a European Research Area for Health Research) yra H2020 ERA-NET programų Euronanomed, ERA-CVD ir Jungtinio programavimo iniciatyvos (JPI) „A Healthy Diet for a Healthy Life“ tęsinys. Programa pradedama įgyvendinti 2022 m. gruodžio mėn. Tai yra lankstus jungtinio programavimo Co-fund instrumentas skirtas sveikatos temose mokslo ir inovacijų skatinimui ir finansavimui. Partnerystės prioritetinės temos:

1) Mityba, dietos ir sveika gyvensena;

2) širdies ir kraujagyslių ligos;

3) nanomedicina.

Daugiau informacijos apie programos prioritetines kryptis strateginėje darbotvarkėje.

Daugiau apie programą ir kvietimus teikti paraiškas ERA4Health svetainėje.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos programos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • 2023 m. kvietimai:
  1. Sveikatos prieinamumas per sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimą (HealthEquity)
  2. Novatoriškos širdies ir kraujagyslių ligų gydymo strategijos (CARDINOV)

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Paraiškų teikimas ir vertinimas – vienpakopis arba dvipakopis. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų ekspertinį vertinimą organizuoja programos ERA4Health kvietimo sekretoriatas (programoje dalyvaujanti finansuojanti institucija). Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos ERA4Health kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

gruodžio mėn.

birželio mėn.

liepos-rugsėjo mėn.

spalio mėn. 

kitų metų pradžioje


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)