Pradžia EN

ENUTC

ENUTC – Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ „ERA-NET Cofund“ schemos programa „Miestų transformacijos galimybių stiprinimas“, kuria siekiama sutelkti Europos Sąjungos, asocijuotų bei kitų šalių ir jų tyrėjų potencialą, didinant miestų transformacijos galimybes.

Programoje dalyvauja 16 finansuojančių institucijų iš 14 šalių (Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Estijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Švedijos), kurios organizuoja bendrus paraiškų konkursus.

Lietuvos mokslo taryba administruoja ENUTC Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje iniciatyvos ENUTC paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.

  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – iki 36 mėnesių.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopiai. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja ENUTC kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis ENUTC kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus 2021 m. konkurso kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

sausio mėn.

rugsėjo mėn.

rugsėjo–gruodžio mėn.

gruodžio mėn. 

gruodžio–kovo mėn.

 

 


Informaciją teikia Asta Aleksandravičienė tel. 8 676 18 297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt  (Tarptautinių programų skyrius)