Pradžia EN

DUT

 

Projektas finansuojamas iš Europos
Sąjungos programos Europos Horizontas lėšų
(Sutarties Nr. 101069506)

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future

DUT (angl. Driving Urban Transitions to a Sustainable Future) yra „Europos Horizonto“ programos kofinansuojama partnerystė skirta urbanistikos srities moksliniams tyrimams. Šia partneryste siekiama padėti miestams įveikti kylančius iššūkius ir, pasitelkiant mokslinius tyrimus bei inovacijas, vietos valdžios institucijoms, verslui ir piliečiams savo regionuose pritaikyti pasaulines miestų kaitos strategijas. DUT turėtų paskatinti imtis pokyčių, kurie būtini užtikrinant tvarią miestų ateitį ir geresnę gyvenimo kokybę juose. Pagrindinės šios partnerystės tematinės dalys:

  1. Žiedinės miestų ekonomikos (angl. The Circular Urban Economies)
  2. Efektyvios energetikos vietovės (angl. The Positive Energy Districts)
  3. 15 minučių miestas (angl. The 15-Minute City Transition)

Daugiau apie partnerystę.

Paraiškų teikimas

· Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) interneto puslapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos programos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.

· Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais bei tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).

· 2023 m. kvietimas

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

· Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos).

· LMT sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

· Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopis. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.

· Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų ekspertinį vertinimą organizuoja programos DUT kvietimo sekretoriatas (programoje dalyvaujanti finansuojanti institucija). Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.

· Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos DUT kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.

Preliminarus konkursų kalendorius

 

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

rugsėjo mėn.

gegužės mėn.

birželio–liepos mėn.

liepos mėn.

rugsėjo–sausio mėn.

 


Informaciją teikia Asta Aleksandravičienė tel. 8 676 18 297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)