Pradžia EN

NORFACE

NORFACE – socialinių mokslinių tyrimų programa, kurią koordinuoja Europoje socialinių mokslų tyrimus finansuojančių organizacijų tinklas NORFACE (angl. the New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe). Programos tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius socialinių mokslų srities tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą. NORFACE tinklą sudaro 19 Europos šalių mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų.  

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos NORFACE bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos NORFACE paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąraše ERA-NET programų mokslo projektų paraiškų detaliosios sąmatos ir planuojamos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos pavyzdinė forma), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – nuo 24 iki 36 mėnesių.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomi dvipakopiai paraiškų teikimo ir vertinimo būdai. Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą atlieka programos NORFACE kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos NORFACE kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Konkursų kalendorius nėra reguliarus.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams


Lietuvoje informaciją apie programą teikia Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė, tel. +370  676 14629, e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt.