Pradžia EN

JPIAMR-ACTION

JPIAMR-ACTION – antimikrobinio atsparumo prevencijai ir kontrolei skirta „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, kuria siekiama sutelkti Europos Sąjungos, asocijuotų, kitų šalių ir jų tyrėjų pastangas, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą.

Svarbus programos dėmuo yra „Vienos sveikatos“ principas. Jis taikomas Europos Komisijai 2017 m. paskelbus veiksmų planą kovai su antimikrobiniu atsparumu (angl. antimicrobial resistance (AMR)), laikantis nuostatos, kad visuomenės sveikata yra neatsiejama nuo gyvūnų ir aplinkos. Ši koncepcija labai aktuali maisto saugos, zoonozių (ligų, kurias gyvūnai ir žmonės gali perduoti vieni kitiems) ir kovos su bakterijų atsparumu antibiotikams srityse.

JPIAMR-ACTION yra mokslinių tyrimų programa, skirta kurti naujas pažangias ir tobulinti esamas priemones, leidžiančias suvaldyti antimikrobinio atsparumo perdavimą. Programoje dalyvauja apie 30 Europos ir kitų šalių finansuojančios institucijos, kurios organizuoja bendrus paraiškų konkursus.

Lietuvos mokslo taryba administruoja JPIAMR-ACTION Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje iniciatyvos JPIAMR paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopiai. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja JPIAMR-ACTION kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis JPIAMR-ACTION kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

gruodžio–sausio mėn.

liepos mėn.

liepos–rugsėjo mėn.

spalio mėn. 

kitų metų pradžioje

 Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 152 kab.)