Pradžia EN

EuroNanoMed

„EuroNanoMed“ (angl. European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine) yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, skirta finansuoti tarptautinius mokslinius tyrimus ir inovacijų projektus nanomedicinos srityje ir pritaikomus medicinoje.

Tarpdisciplininių, transliacinių tyrimų ir inovacinių projektų temos:

 • Regeneracinė medicina
 • Diagnostika
 • Tikslinės pristatymo sistemos

„EuroNanoMed“ dalyvauja įvairių šalių mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos. Iki 2018 m. buvo paskelbti 9 tarptautiniai kvietimai teikti paraiškas, finansuoti 87 projektai, kuriems iš viso skirta apie 75,4 mln. Eur.

Lietuvos mokslo taryba dalyvauja programoje nuo 2009 m., administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

„EuroNanoMed“ pradėta 2008 m. Antras programos etapas – „EuroNanoMed2“ – prasidėjo 2012 m., trečias – „EuroNanoMed3“ – 2016 m. ir tęsis iki 2021 m.

Paraiškų teikimas

 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos EuroNanoMed3 ir Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėse. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje EuroNanoMed3 paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
 • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
 • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.
 • Galiojantis kvietimas

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
 • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopis. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja programos EuroNanoMed3 kvietimą administruojanti institucija.
 • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos EuroNanoMed3 kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
 • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

lapkričio mėn.

birželio mėn. pradžioje

liepos – rugpjūčio mėn.

spalio mėn.

kitų metų sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

 


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 152 kab., įėjimas iš Tilto g.)