Pradžia EN

ENSUF

Išmaniosios urbanistikos ateities scenarijai (angl. Smart Urban Futures, ENSUF) yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią finansuojami urbanistikos srities moksliniai tyrimai ir inovacijos. ENSUF taip pat yra ir Jungtinio programavimo iniciatyvos „Europos miestai“ dalis.

Programos ENSUF tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas urbanistikos srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. ENSUF vienija 26 mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančias institucijas iš 18 Europos šalių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja Lietuvos dalyvius pagal tarptautinį kvietimą teikti paraiškas.

Dalyvavimas konkursuose

Paraiškos finansuoti mokslo projektus teikiamos pagal tarptautiniame kvietime nurodytas sritis. 

Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip). Konsorciumai teikia paraiškas tarptautinį ENSUF kvietimą administruojančiai institucijai. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.

Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja ENSUF kvietimą administruojanti institucija. Ekspertinis vertinimas atliekamas pagal tris kriterijus: aukšta mokslinė ir (ar) inovacinė kokybė, poveikis ir įgyvendinimas.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis ENSUF kvietimo valdymo komitetas. 

Svarbios nuorodos

Finansuojamų projektų dokumentų formos:


Lietuvoje informaciją apie programą teikia Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt