Pradžia EN

CHIST-ERA

CHIST-ERA (angl. European Coordinated Research on Long-Term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies) yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, skirta koordinuoti nacionalinių programų mokslinius tyrimus informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų srityse ir finansuoti tarptautinius šios srities mokslinių tyrimų projektus. CHIST-ERA vienija 24 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 23 valstybių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą CHIST-ERA Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

Lietuvos mokslo taryba į CHIST-ERA įsijungė 2017 m. trečiame programos etape (CHIST-ERA3). Lietuvoje skelbti du paraiškų konkursai (2017 m. ir 2018 m.). Naują CHIST-ERA kvietimą teikti paraiškas planuojama skelbti 2019 m. pabaigoje.

Paraiškų teikimas

 • Paraiškos finansuoti mokslo projektus teikiamos pagal tarptautiniame kvietime nurodytas sritis.
 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos CHIST-ERA bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Konsorciumai paraiškas konkursui anglų kalba teikia elektroninėje programos CHIST-ERA paraiškų teikimo sistemoje. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.
 • Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų partnerių iš trijų skirtingų kvietime teikti paraiškas dalyvaujančių šalių (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip). Konsorciumo partnerių iš vienos šalies dalis negali viršyti 60 proc. bendro projekto biudžeto.
 • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.
 • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
 • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Taikomas dvipakopis paraiškų teikimo ir dvipakopis vertinimo būdas. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias paraiškas. Abiejuose paraiškų teikimo etapuose gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja programos CHIST-ERA kvietimą administruojanti institucija. Ekspertinis vertinimas atliekamas pagal projekto atitikties kvietimo temai, mokslinės ir/ar technologinės kokybės, projekto įgyvendinamumo bei numatomo poveikio (angl. relevance to the topic, scientific and/or technological excellence, implementation, impact) kriterijus.
 • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
 • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti trumpąsias paraiškas paskelbimas

Trumpųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Išsamiųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Konkurso rezultatų paskelbimas

Projektų pradžia

2019 m. gruodžio 2 d.

2020 m. vasario 14 d.

2020 m. birželio mėn.

2020 m. spalio mėn.

2020 m. gruodžio mėn

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

 


Informaciją teikia Laura Kostelnickienė tel. 8 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 163 kab., įėjimas iš Tilto g.)