Pradžia EN

BIODIVERSA

   

„Biodiversa“ yra „Horizonto 2020“ ERA-NET Cofund programa, kurios tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas biologinės įvairovės srityje ir organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. „Biodiversa“ vienija 35 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 23 šalių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą „Biodiversa“ Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Programos „Biodiversa“ paraiškų kvietimai finansuoti mokslinius tyrimus skelbiami kasmet, tačiau finansuojančių institucijų sprendimu gali būti nutarta kvietimo neskelbti arba atskirų valstybių finansuojančios institucijos gali atsisakyti dalyvauti atskirų metų kvietimuose.

2018 m. paskelbtame kvietime tema „Bioįvairovė ir sveikata“ dalyvauja 15 finansuojančių organizacijų iš 11 šalių, bendras kvietimo biudžetas siekia 12 mln. eurų.

2019 m. planuojamas „Biodiversa“ kvietimas tema „Bioįvairovė ir klimato kaita“.

2020 m. planuojamas „Biodiversa“ kvietimas kartu su JPI Water (Jungtinė programavimo iniciatyva „Vandens iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje“) tema „Sunykusių ekosistemų atstatymas“.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas programos „Biodiversa“  bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos „Biodiversa“ paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąraše ERA-NET programų mokslo projektų paraiškų detaliosios sąmatos ir planuojamos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos pavyzdinė forma), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Paraišką teikia projekto koordinatorius (projekto vykdytojas ir vykdančioji institucija) su tarptautiniais partneriais iš kvietime dalyvaujančių valstybių. Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, kuriuose būtų ne mažiau kaip 3 dalyviai iš 3 kvietime dalyvaujančių valstybių, tačiau, vykdant bendrus kvietimus su kitomis programomis, gali būti nurodyti papildomi reikalavimai konsorciumų sudėčiai. Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos: projekto vykdytojo darbo užmokestis, projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos, išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus), išlaidos autoriniams darbams, išlaidos prekėms, išlaidos komandiruotėms, išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti, netiesioginės išlaidos.
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (projektams su partneriais iš Lietuvos finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui  priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas.
  • 2018 - 2019 m. programos kvietimui buvo numatyta, kad projekto vykdytojų ir partnerių iš Lietuvos biudžetas negali viršyti 100 000 Eur vienam projektui.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomas dvipakopis paraiškų teikimo ir vertinimo būdas. Pirmoje pakopoje gautos trumposios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškų dalyviai kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas, kurias vertina ekspertai.
  • Išsamiųjų paraiškų tarptautinis ekspertinis vertinimas atliekamas centralizuotai, šį vertinimą organizuoja programos „Biodiversa“ kvietimą administruojantis programos sekretoriatas.
  • Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis programos „Biodiversa“ kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti trumpąsias paraiškas paskelbimas

Trumpųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Kvietimo teikti išsamiąsias paraiškas paskelbimas

Išsamiųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

spalio mėn.

lapkričio - gruodžio mėn.

gruodžio – kitų metų sausio mėn.

vasario - kovo mėn.

rugsėjo mėn.

spalio – kitų metų sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

 


Lietuvoje informaciją teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.