Pradžia EN

ERA-NET ir kitos koordinavimo veiklos

Lietuva dalyvauja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programose ir iniciatyvose, kurios įgyvendinamos pasitelkus programos „Horizontas 2020“ finansavimo instrumentus. Iki 2019 m. programos „Horizontas 2020“ lėšų skirta daugiau kaip 60-čiai skirtingų teminių sričių tarptautinių ERA-NET konsorciumų, buriančių nacionalines mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas. Dauguma ERA-NET konsorciumų yra atviri naujiems nariams.

Kaip inicijuoti įsijungimą į iniciatyvas?

Inicijuoti įsijungimą į tarptautines koordinavimo veiklas gali visi moksliniais tyrimais suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys. Teikiantiems Lietuvos mokslo tarybai paraišką dėl jungimosi į naują ar jau esamą ERA-NET konsorciumą, ar kitą su „Horizonto 2020“ finansavimo instrumentais susijusią koordinavimo iniciatyvą, rekomenduojame pateikti informaciją, kuri leistų Lietuvos mokslo tarybai įvertinti jungimosi tikslingumą

Paskelbtose 2020 m. programose numatyta finansuoti 9 naujas ERA-NET Cofund iniciatyvas:

Ateities ir besikuriančių technologijų temoje:

FETFLAG-04-2020: Quantum Flagship - ERA-NET Cofund

Sveikatos temoje:

SC1-HCO-07-2020: ERA-NET to support the Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance (JPIAMR)

SC1-HCO-14-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

SC1-HCO-16-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in research on brain-related diseases and disorders of the nervous system

Energetikos temoje:

LC-SC3-SCC-2-2020: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions

Aplinkos ir klimato kaitos temoje:

SC5-21-2019-2020: ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw materials

SC5-34-2020: ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

SC5-35-2020: ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities

Įtraukios, inovatyvios ir reflektyvios visuomenės temoje:

TRANSFORMATIONS-15-2020: Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences

Kur jau dalyvaujame?

Lietuvos mokslo taryba, kaip mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, gali jungtis į ERA-NET ir kitus tarptautinius konsorciumus ar iniciatyvas. Šiuo metu Lietuvos mokslo taryba administruoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą 11 ERA-NET, jungtinio programavimo iniciatyvoje „Kultūros paveldas“, Europos jungtinėje programoje „Retos ligos“ ir programoje BONUS, kuri įgyvendinama pagal Sutarties dėl ES veikimo 185 straipsnį.