Pradžia EN

COST

COST – Europos tarpvyriausybinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology). COST bendradarbiavime dalyvauja 39 valstybės. Lietuvos dalyvavimą COST administruoja Lietuvos mokslo taryba. COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.

COST veikla – tai tam tikroje mokslo ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių tyrėjų ir novatorių inicijuotas bendradarbiavimo tinklas. COST veikla paprastai trunka 4 metus. Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai aprašomi memorandume, jis skelbiamas konkrečios COST veiklos tinklapyje. Vykdant COST veiklą finansuojamos įvairios bendradarbiavimo formos: seminarų, konferencijų, mokymų (mokyklų), trumpalaikių stažuočių organizavimas, dalyvavimas konferencijose, kompetencijų ugdymas COST akademijoje ir kitos. COST mokslinių tyrimų nefinansuoja. Šiuo metu vykdoma apie 250 COST veiklų (vykdomų COST veiklų sąrašas).

Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai COST gali dalyvauti trimis būdais:

  1. Prisijungti prie patvirtintų ar jau vykdomų COST veiklų kaip veiklos valdymo komiteto nariai, pateikiant paraišką Lietuvos mokslo tarybai.

Paraiška teikiama pagal nuolatinį LIetuvos mokslo tarybos kvietimą teikti paraiškas. Prieš teikiant paraišką jungtis į COST veiklos valdymo komitetą, rekomenduojama susisiekti su COST veiklos valdymo komiteto pirmininku. Lietuva į COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti du atstovus (ir du pavaduojančius atstovus) iš skirtingų institucijų. Vienas asmuo gali atstovauti šaliai ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose. Paraiškos Taryboje vertinamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus (įprastai kartą per ketvirtį). Tikslias paraiškų vertinimo sesijų datas Taryba skelbia naujienose.

  1. Inicijuoti naują COST veiklą (tampti COST veiklos koordinatoriais), pateikiant paraišką COST asociacijai.

Paraiška teikiama tiesiogiai COST asociacijai pagal šios institucijos kvietimą teikti paraiškas. COST paraišką turi teikti ne mažiau kaip 7 skirtingų COST narių ar bendradarbiaujančios šalies atstovai, tarp kurių ne mažiau kaip pusė turi būti iš ITC valstybių. Tarptautinė paraiška teikiama e-COST elektroninėje paraiškų sistemoje. Išsamesnę informacija – COST paraiškų konkursų gairės.

Taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos ir tarptautinį konkursą laimėjusios bei patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos veiklos tematika vykdomiems moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti visam patvirtintos COST veiklos įgyvendinimo laikotarpiui, bet ne daugiau kaip 60 000 eurų kalendoriniams metams.

  1. Tapti COST ekspertais (registruotis COST tinklalapyje) arba dalyvauti įvairiose COST veiklų įgyvendinimo priemonėse, darbo grupėse, vasaros mokyklose ir pan.

Informacija apie COST veiklų įgyvendinimo priemones skelbiama COST veiklų tinklapiuose (veiklų tinklapių adresai nurodomi COST veiklų aprašymuose).

Dokumentai ir nuorodos pareiškėjams

Informacinės dienos 2021-11-09 pranešimų medžiaga


Nacionalinis COST koordinatorius (CNC) 

  • Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt