Pradžia EN

Konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos

Konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos (PTP) yra konkursinio finansavimo priemonė, kuria, sutelkus turimą intelektinį šalies potencialą, sprendžiamos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbios problemos, darysiančios poveikį šalies ir mokslo raidai. Gautos naujos mokslo žinios ir rezultatai bus pristatomi valstybės valdymo institucijoms bei visuomenei ir, nagrinėjant Lietuvai aktualius klausimus, padės priimti mokslinėmis žiniomis pagrįstus sprendimus.

Programų tematikos. Taryba inicijuoja PTP tematikų atranką, kviesdama mokslo ir studijų bei viešojo administravimo institucijas ar kitus juridinius asmenis teikti siūlymus dėl rengtinų PTP. Siūlymuose, atsižvelgiant į valstybės strateginio planavimo dokumentų tikslus ir uždavinius, turi būti suformuluota valstybei ir visuomenei strategiškai svarbi problema, kuriai spręsti reikia atlikti siūlomos rengti programos tematikos mokslinius tyrimus. Taip pat turi būti pagrįsta, kodėl šiai problemai spręsti būtinos naujos mokslo žinios, kokių tikslų įgyvendinant siūlomą PTP gali būti pasiekta ir kokių rezultatų gauta.

Tematikas, įvertinusi siūlomą PTP vykdymo laikotarpį bei jai vykdyti reikiamas biudžeto lėšas, Taryba atrenka, pasitelkdama ekspertus. Rengtinų ir nerengtinų PTP tematikų sąrašą tvirtina Tarybos pirmininkas, atsižvelgęs į Tarybos komitetų ir valdybos siūlymus.

Programų rengimas ir vykdymas. Programas, numatant valstybės lėšas, ir būsimas PTP ataskaitas rengia vykdymo grupės. Jos taip pat pataria Tarybai konkrečios PTP vykdymo klausimais, siekdamos kuo sėkmingiau spręsti PTP numatytus uždavinius. Programos vykdomos skelbiant paraiškų konkursus atlikti mokslinius tyrimus.