Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistika

2019 m. rugsėjo 3 d. EK duomenimis (735-ių Kvietimų rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 2345 programos  „Horizontas 2020“ paraišką, kuriose buvo 2950 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 765 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (25,9 %); 

383 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 63 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 8,53%);

340 su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 421 dalyvis iš Lietuvos, iš kurių 68 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 73,839 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 62,615 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 148,7 tūkst. eurų EK dotacija;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 12,98 %, o pagal EK skirtas lėšas – 8,29 %;

Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (813), Prancūzija (765), Italija (709), Ispanija (614) ir Didžiąja Britanija (487). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (219), ženkliai mažiau su Latvija (102) ir Estija (97).

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

45

1

2,22 %

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

80

5

6,25 %

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

574

54

9,41 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

29

14

48,28 %

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

278

38

13.67 %

-

2.2 Nanotechnologijos

50

5

10.00 %

-

2.3 Naujos medžiagos

14

3

21.43 %

-

2.4 Biotechnologijos

13

0

0.00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

71

6

8,45 %

2.6 Kosmoso technologijos

35

11

31,46 %

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

192

23

11,98 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

181

12

6.63 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

140

29

20,71 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

306

50

16,34 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

125

34

27.20 %

-

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

78

14

17,95 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

222

21

9.46 %

-

3.7 Saugios visuomenės

126

14

11.11 %

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

121

10

8,26 %

5. Mokslas visuomenėje

170

16

9.41 %

-

6. Cross-theme

43

2

4,65 %

-

7. Euratomas (2014-2018)

52

20

38,46 %

-

 

 

 

 

 

Iš viso

2950

383

12,98

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2019-09-03

 

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Finansavimo ir konkursų portale naudojantis įrankiu DashBoard, tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika bei programos “Horizontas 2020” įgyvendinimo 2014-2016 m. statistika.