Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistika

2021 m. kovo 5 d. EK duomenimis (977-ių Kvietimų rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 3173 programos  „Horizontas 2020“ paraišką, kuriose buvo 3977 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 940 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (29,62 %); 

473 su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 575 dalyvių iš Lietuvos, iš kurių 74 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 103,927 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 89,334 mln. eurų (iš 22,136 mln. eurų koordinatoriams). Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 151,4 tūkst. eurų EK dotacija;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 13,33 %, o pagal EK skirtas lėšas – 8,2 %;

Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (1095), Prancūzija (1048), Italija (987) ir Ispanija (939). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (330), ženkliai mažiau su Latvija (144) ir Estija (151).

Lietuva reitinguojama 26-a pagal dalyvavimų skaičių, 27-a pagal gautas lėšas.

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

56

1

1,79 %

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

116

7

6,03 %

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

691

61

8,83 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

37

17

45,95 %

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

381

56

14,70 %

2.2 Nanotechnologijos

51

6

11,76 %

-

2.3 Naujos medžiagos

26

5

19,23 %

-

2.4 Biotechnologijos

13

0

0,00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

95

10

10,53 %

-

2.6 Kosmoso technologijos

42

13

30,95 %

-

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

276

28

10,14 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

279

26

9,32 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

196

34

17,35 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

401

62

15,46 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

160

51

31,87 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

94

23

24,47 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

304

31

10,20 %

-

3.7 Saugios visuomenės

226

26

12,50 %

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

149

15

10,07 %

-

5. Mokslas visuomenėje

230

28

12,17 %

6. Cross-theme

78

4

5,13 %

7. Euratomas (2014-2018)

63

24

38,10 %

-

 

 

 

 

 

Iš viso

3616

484

13,38

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2021-03-05

 

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Finansavimo ir konkursų portale naudojantis įrankiu DashBoard, tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika.