Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistika

 

2020 m. kovo 3 d. EK duomenimis (812-ių Kvietimų rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 2608 programos  „Horizontas 2020“ paraišką, kuriose buvo 3244 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 837 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (25,8 %); 

436 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 69 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 8,24%, EK dotacija – 19,86 mln. Eur);

384 su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 471 dalyvis iš Lietuvos, iš kurių 67 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 85,55 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 70,28 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 149,2 tūkst. eurų EK dotacija;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 13,44 %, o pagal EK skirtas lėšas – 8,46 %;

Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Prancūzija (891), Vokietija (889), Italija (807) ir Ispanija (711). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (255), ženkliai mažiau su Latvija (114) ir Estija (112).

Lietuva reitinguojama 25-a pagal dalyvavimų skaičių, 27-a pagal gautas lėšas.

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

46

1

2,17 %

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

86

5

5,81 %

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

567

56

9,88 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

30

14

46,67 %

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

310

44

14,19 %

2.2 Nanotechnologijos

50

5

10.00 %

-

2.3 Naujos medžiagos

19

3

15,79 %

2.4 Biotechnologijos

13

0

0,00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

71

6

8,45 %

-

2.6 Kosmoso technologijos

41

12

29,27 %

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

241

25

10,37 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

195

14

7,18 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

155

31

20,00 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

338

53

15,68 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

149

47

31,54 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

84

18

21,43 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

265

27

10,19 %

3.7 Saugios visuomenės

158

19

12,03 %

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

122

10

8,20 %

5. Mokslas visuomenėje

184

17

9.24 %

6. Cross-theme

52

4

7,69 %

7. Euratomas (2014-2018)

63

24

38,10 %

 

 

 

 

 

Iš viso

3244

436

13,44

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2020-03-03

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Finansavimo ir konkursų portale naudojantis įrankiu DashBoard, tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika bei programos “Horizontas 2020” įgyvendinimo 2014-2016 m. statistika.