Pradžia EN

Informacija projektų vykdytojams

Atkreipiame Jūsų demesį,

kad pagal 2021-02-23 patvirtintą Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo ataskaitą projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant Tyrimo ataskaitoje nustatytus FĮ dydžius, pagrįsti projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti suvestinę pažymą, kurios rekomenduojama forma pateikiama Tyrimo ataskaitos 3 ir 4 prieduose, taip pat fiksuotojo įkainio rezultato pasiekimą pagrindžiančius dokumentus:

  1. projekto vykdytojo institucijos vadovo įsakymą dėl komandiruotės ir (ar) lygiavertį dokumentą, iš kurio būtų galima įsitikinti įvykusia kelione ir dienpinigių patyrimu;
  2. PVM sąskaitą – faktūrą ir (ar) skrydžio įlaipinimo dokumentus, ir (ar) avanso apyskaitos ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus, iš kurių galima įsitikinti kelionės bei apgyvendinimo ar pragyvenimo išlaidų patyrimu;
  3. komandiruotės ataskaitą ir (ar) kitus su įgyvendinančiąja institucija suderintus dokumentus.