Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

  1. Ar teikiant paraiškas pagal poveikles dėl išvykų į mokslo renginį ir mokslinę stažuotę, reikia pateikti pažymą dėl pranešimo įtraukimo į renginio programą ar institucijos, į kurią vykstama stažuotis, sutikimą priimti?

Taip, pagal Aprašo 56.3-56.4 papunkčiuose nurodytus reikalavimus, tokie priedai yra būtini pateikti kartu su paraiška.

  1. Kokią projekto trukmę nurodyti paraiškoje?

Rekomenduojame projekto trukmės pradžią nurodyti 2018 metų vasario mėnesį, kurį  yra planuojamas dotacijos sutarčių pasirašymas, pabaigą – faktinį vizito arba išvykos pabaigos mėnesį. Jeigu vizitas arba išvyka planuojama iki pasirašant dotacijos sutartį, paraiškoje projekto veiklų pradžia nurodoma vizito ar išvykos pradžios mėnuo, o pabaiga – dotacijos sutarties pasirašymo mėnuo (2018 m. vasaris).

  1. Kada bus žinomi konkurso rezultatai?

Vadovaujantis Aprašo 64 punktu, paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos (2017 m. lapkričio 14 d.). Sprendimas dėl projektų finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po vertinimo pabaigos (atrinktų projektų ataskaitos patvirtinimo). Pareiškėjai apie sprendimą informuojami ne vėliau kaip per 7 dienas.

  1. Kokių ir kiek turėtų būti projekto fizinių rodiklių?

Rekomenduojame pildant paraišką numatyti tik vieną fizinį rodiklį – mokslinį vizitą arba mokslinę išvyką. Fizinio rodiklio aprašyme turi matytis fizinio rodiklio sąsaja su projekto aprašymu 5 paraiškos dalyje, taip pat aprašyme reikia nurodyti, kokiais dokumentais bus pagrįstas fizinio rodiklio pasiekimas (pagal Aprašo 8 priedo 5.6 papunktį).

  1. Kiek šiame kvietime galiu teikti paraiškų?

Pareiškėjams (į AIKOS duomenų sistemą įtrauktiems universitetams ir valstybiniams mokslinių tyrimų institutams) teikiamų paraiškų skaičius nėra ribojamas, tačiau tas pats projekto dalyvis (mokslininkas ar doktorantas), vadovaujantis Aprašo 19 punktu, gali būti nurodytas tik dvejose teikiamose paraiškose: tas pats užsienio patyręs mokslininkas – ne daugiau kaip vienoje paraiškoje dėl vizito dalyvauti doktorantūros gynimo procese ir ne daugiau kaip vienoje paraiškoje dėl vizito į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti; tas pats Lietuvos mokslininkas ar doktorantas – ne daugiau kaip vienoje paraiškoje dėl išvykos į mokslo renginį ir ne daugiau kaip vienoje paraiškoje dėl išvykos į mokslinę stažuotę.

  1. Pagal 10.4 poveiklę norima vykti nepertraukiamai į dvi valstybes, t.y. 14 dienų į Austriją (Vieną) ir 14 dienų į Vokietiją (Berlyną). Bendra stažuotės trukmė būtų 28 dienos. Dalykine prasme keliama kvalifikacija toje pačioje mokslinėje veikloje. Kaip galima būtų pagrįsti šios stažuotės finansus? Ar galima vieną stažuotę vykdyti dviejose šalyse ir koks galėtų būti pagrindimas?

Taip - galima vykti į keletą šalių vienos išvykos metu.

Šalis, kur vyksta mokslininkas - Austrija, Viena.

Planuojamas dienų skaičius - 14 dienos.

Valstybės (miesto) gyvenamojo lygio vietos bazinis koeficientas - 1,3.

Valstybės (miesto) gyvenamojo patalpų nuomos lygio vietos bazinis koeficientas - 1,1.

Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-014-01; 28,28 Eur × koeficientas 1,3 × 14 d. = 514.69 Eur.

Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-015-01; 40,28 Eur × koeficientas 1,1 × 13 d. = 576.00 Eur.

Šalis, kur vyksta mokslininkas - Vokietija, Berlynas.

Planuojamas dienų skaičius - 14 dienos.

Valstybės (miesto) gyvenamojo lygio vietos bazinis koeficientas - 1,3.

Valstybės (miesto) gyvenamojo patalpų nuomos lygio vietos bazinis koeficientas - 1,2.

Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-014-01; 28,28 Eur * koeficientas 1,3 × 13,5 d. = 496,31 Eur.

Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-015-01; 40,28 Eur * koeficientas 1,2 × 14 d. = 676,70 Eur.

Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-011-01; (1,89 Eur + 0,45 Eur) × 28 d. = 65,52 Eur.

Fiksuotojo įkainio kodas FĮ-012-01; (307+218)/2=262,50 Eur.

Bendra suma 2591.72 Eur.

  1. Pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, trumpalaikių mokslinių išvykų atveju, dienpinigių FĮ rekomenduojama taikyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (toliau – Įsakymas Nr.116) patvirtintas dienpinigių normas, tačiau minėtas įsakymas negalioja nuo 2017 m. liepos 1 dienos. Kokias dienpinigių normas taikyti?

Reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.