Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip ir kada paraiškai bus suteiktas paraiškos kodas?

Lietuvos mokslo taryba, gavusi pasirašytą popierinę paraišką ir jos priedus, ją užregistruoja ir jai suteikia unikalų kodą. Tuomet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos pateikimo dienos pareiškėjui išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas, kuriame bus nurodytas taip pat ir paraiškai suteiktas unikalus kodas, kurį reikės nurodyti junkis.lmt.lt.

Paraišką anglų kalba tinklalapyje junkis.lmt.lt galima pildyti, tačiau jos negalima pateikti Lietuvos mokslo tarybai anksčiau negu gaunamas minėtas raštas su paraiškos unikaliu kodu.


Ar straipsnis tarptautinių konferencijų medžiagoje, kuri yra įtraukta į SCOPUS, bus tinkamas pagal Aprašo 25 punkto reikalavimus?

Toks straipsnis nebus tinkamas pagal Aprašo 25 punkto reikalavimus, kadangi tarptautinės  konferencijos medžiaga nėra periodinis mokslo leidinys.


Ar su paraiška teikiamame mokslinio tyrimo vadovo svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąraše galima nurodyti daugiau mokslo straipsnių nei Aprašo 19–22, 24–25 punktuose nurodytas minimalus skaičius?

Rekomenduojame mokslinio tyrimo vadovo svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąraše nurodyti tiek straipsnių kiek reikalaujama, kadangi bus vertinama atitiktis pagal Aprašo 27 punktą, kuris numato, kad  paraiškoje nurodyti mokslinio tyrimo vadovo mokslo straipsniai gali sutapti ne daugiau kaip 20 procentų su visų kitų pagal Aprašą paskelbtą kvietimą pateikusių paraiškas ar ankstesnių pagal Aprašą paskelbtų kvietimų finansuojamų projektų mokslinių tyrimų vadovų nurodytais mokslo straipsniais sudėjus kartu. Paraiškos, kurių projektų mokslinių tyrimų vadovai neatitinka šiame punkte nurodyto reikalavimo, bus atmetamos. Mokslinių tyrimų vadovų atitikties šiam reikalavimui vertinimo tvarka nustatyta Aprašo 77 punkte.

Visus parengtus mokslo straipsnius rekomenduojame nurodyti mokslinio tyrimo vadovo gyvenimo aprašyme.


Ar yra nustatyti reikalavimai mokslinio tyrimo vadovui, mokslinio tyrimo grupės nariams ar projekto tematikai, teikiant paraišką humanitarinių ar socialinių mokslų srityse? 

Socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslininkui (mokslinio tyrimo vadovui) keliami reikalavimai suformuluoti Aprašo 19–23 punktuose. Reikalavimų mokslinio tyrimo grupės nariams ar projekto tematikai Apraše nėra nustatyta. 


Ar publikacija mokslinių leidinių serijoje, kurioje leidžiamos monografijos / knygos netraukiamos į žurnalų duomenų bazes, bus įskaityta kaip publikacija įtraukta į Clarivate Analytics ar Scopus bazes? 

Pagal Aprašo 23 punktą, ne mažesnė kaip 4 autorinių  lankų užsienyje leistos monografijos dalis (skaičiuojama vienam autoriui)  prilyginama vienam užsienio recenzuojamame periodiniame ar tęstiniame leidinyje publikuotam  mokslo straipsniui. Mokslinių leidinių serijoje išleista publikacija gali būti prilyginama užsienio recenzuojamame periodiniame leidinyje publikuotam straipsniui tik tuo atveju, jei klausime nurodytas leidinys yra monografija. Monografijos sąvoka apibrėžta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakyme Nr. V-217 žr. Galiojančią suvestinę redakciją).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad publikacija, kuri yra išspausdinta monografijoje, negali būti pateikiama kaip atskira publikacija – ji turi būti teikiama kaip monografijos dalis (tai turi būti nurodyta bibliografiniame apraše).


Ar galima mokslinio tyrimo vadovą nurodyti kaip jaunąjį mokslininką, jeigu disertacija apginta 2005 metais ir laikotarpiu iki paraiškos pateikimo buvo suteiktos motinystės atostogos?

Pagal Aprašo 18 punktą, į laikotarpius, nustatytus jaunojo ir patyrusio mokslininko sąvokose, nėra įskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai. Atkreipiame dėmesį, kad minėtos atostogos nėra įskaičiuojamos taip pat ir į laikotarpius, nurodytus Aprašo 20, 22, 25 punktuose.

Atsižvelgiant į tai, kad paskutinė paraiškų pateikimo diena yra 2017 m. liepos 4 diena, jaunasis mokslininkas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne anksčiau nei 2007 m. liepos 4 dieną. Paaiškiname, kad ši data gali būti paankstinta minėtų atostogų laikotarpiu. 

Atkreipiame dėmesį, kad atskaitos taškas yra ne disertacijos gynimo data, o daktaro diplomo suteikimo data. 


Kaip suprantamas Aprašo 20.2 papunktyje nurodytas tarptautinis recenzuojamas periodinis ar tęstinis mokslo leidinys Lietuvoje? Gal yra sudarytas šių leidinių sąrašas?

Vertinant leidinių atitiktį, reikia vadovautis Pavyzdiniais mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašais, patvirtintais Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217 (žr. galiojančią suvestinę redakciją).

Taip pat prašome susipažinti su mokymų pareiškėjams medžiaga (žr. 5 skaidrę).


Ar Aprašo 27 punkto nuostata, kad paraiškoje nurodyti mokslinio tyrimo vadovo mokslo straipsniai gali sutapti ne daugiau kaip 20 procentų su visų kitų pagal Aprašą paskelbtą kvietimą pateikusių paraiškas ar ankstesnių pagal Aprašą paskelbtų kvietimų finansuojamų projektų mokslinių tyrimų vadovų nurodytais mokslo straipsniais sudėjus kartu reiškia, kad 2007–2013 m. periode laimėjęs dotacijos Grantą dalyvis jau negali ten deklaruotų publikacijų naudoti šiame kvietime?

Pagal Aprašą numatoma skelbti 2 kvietimus, šio punkto nuostata ,,…ar ankstesnių pagal Aprašą paskelbtų kvietimų…” bus taikoma pagal antrąjį kvietimą pateiktoms paraiškoms.


Ar Aprašo 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodyti tarptautiniai recenzuojami periodiniai ar tęstiniai mokslo leidiniai reiškia tik straipsnius mokslo žurnaluose, ar numato ir straipsnius, spausdinamus sudarytuose leidiniuose (sudarytų knygų skyrius)?

Aprašo 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodyti tarptautiniai recenzuojami periodiniai ar tęstiniai mokslo leidiniai atitinka Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217 patvirtintuose “Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašuose” esančias sąvokas “Lietuvos tarptautinis mokslo leidinys” ir “Užsienio tarptautinis mokslo leidinys”. Knygos skyrius” minėtame įsakyme apibūdinamas kaip monografijos ar studijos dalis.


Jeigu projekto vadovas yra jaunasis mokslininkas, ar turi būti ir mokslinio tyrimo grupės nariai jaunieji mokslininkai, ar gali būti taip pat ir vyresnieji mokslo darbuotojai?

Mokslinio tyrimo grupę gali sudaryti ir jaunieji, ir vyresnieji mokslo darbuotojai.


Ką reiškia kiekvienas stebėsenos rodiklis ir kaip turi būti įrodomas jo pasiekimo faktas:

Pagal Aprašą privalomas siekti stebėsenos rodiklis „Įgyvendinti MTEP projektai“ – skaičiuojamas sumuojant pagal projekto veiklas įgyvendintus MTEP projektus (projektų skaičius). Pirminiai informacijos šaltiniai: baigiamoji (galutinė) mokslinio tyrimo ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens. Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinama baigiamoji (galutinė) mokslinio tyrimo ataskaita.

Antrasis pagal Aprašą privalomas siekti stebėsenos rodiklis „Tyrėjai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ – skaičiuojamas sumuojant tyrėjus, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas, ir (arba) vykdant MTEP projektus (asmenų skaičius). Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. Pirminiai informacijos šaltiniai – darbo sutartis (tarp tyrėjo ir projekto vykdytojo). Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo pasirašo sutartį su projekto vykdytoju.

Trečiasis pagal Aprašą stebėsenos rodiklis, kurio galima siekti projekto įgyvendinimo metu „Į užsienį panaudojant ESF investicijas tobulinti profesinių žinių išvykę tyrėjai“ – skaičiuojamas sumuojant tyrėjus, kurie įgyvendinant projekto veiklas tobulino profesines žinias užsienyje (asmenų skaičius). Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. Pirminiai informacijos šaltiniai: mokslinės išvykos ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinama mokslinės išvykos ataskaita.

Ketvirtasis pagal Aprašą stebėsenos rodiklis, kurio galima siekti projekto įgyvendinimo metu „Į mokslo ir studijų institucijas panaudojant ESF investicijas pritraukti tyrėjai iš užsienio“ –  skaičiuojamas sumuojant tyrėjus iš užsienio, kurie įgyvendinant projekto veiklas atvyko į Lietuvą dirbti mokslo ir studijų institucijoje, arba atvyko į Lietuvą trumpalaikio vizito (dalyvaujantis doktorantūros procese arba vykdantis bendrus mokslinius tyrimus). (tyrėjų skaičius). Tas pats asmuo, kelis kartus atvykęs į Lietuvą įgyvendinant tą patį projektą skaičiuojamas vieną kartą. Pirminiai informacijos šaltiniai – darbo sutartis su mokslo ir studijų institucija, paslaugų ar autorinė sutartis (tyrėjui atvykus skaityti paskaitų ciklo ar atlikti mokslinės veiklos, kai darbo sutartis nesudaroma). Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pavirtinama darbo sutartis arba paslaugų ar autorinė sutartis (kai darbo sutartis nesudaroma).