Pradžia EN

XII kvietimo rezultatai

Paraiškos šiame kvietime buvo teikiamos pagal keturis konkursus:

  • I konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų
  • II konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų
  • III konkursas. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų
  • IV konkursas. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų

Gautos 475 paraiškos iš 25 mokslo ir studijų institucijų bei valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų.

 

Gautų paraiškų skaičius

Institucijos

Prašomos lėšos projektų vykdymui, Eur

I konkursas

109

15

15 232 878

II konkursas

22

10

2 988 503

III konkursas

246

15

36 384 589

IV konkursas

98

13

14 515 412

Iš viso

475

25

69 121 382

Atlikus administracinę paraiškų patikrą, nustatyta, kad 18 pateiktų paraiškų neatitiko administracinės patikros reikalavimų.

Atitikusios administracinės patikros reikalavimus 457 paraiškos suskirstytos į kelias paraiškų grupes pagal projektų mokslo (meno) kryptis ir (ar) tematikas. Sudaryta tiek ekspertų komisijų, kiek jų buvo būtina tinkamam paraiškų ekspertiniam vertinimui atlikti.

Tarybos pirmininkas 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-662 patvirtino I ir II konkursams pateiktų paraiškų grupes ekspertiniam vertinimui atlikti.

Tarybos pirmininkas 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-705 patvirtino III ir IV konkursams pateiktų paraiškų grupes ekspertiniam vertinimui atlikti.

Ekspertinio vertinimo metu iš pradžių kiekviena paraiška buvo individualiai įvertinta 2–3 (priklausomai nuo teikiamos paraiškos sąmatinės vertės) ekspertų komisijos narių, nežinančių vienas apie kitą. Vėliau kiekviena paraiška ir jos vertinimas buvo aptarti ekspertų komisijos posėdyje. Posėdžio metu ekspertų komisija aptarė individualų vertinimą atlikusių ekspertų komentarus, skirtus įverčius ir apsisprendė dėl kiekvienos paraiškos apibendrinamojo įvertinimo bei vertintus projektus suskirstė į finansuotinus ir nefinansuotinus. Ekspertų komisijos nuomonei išdėstyti ir kiekvienos paraiškos apibendrinamajam įvertinimui parengti buvo paskirtas vienas iš ekspertų komisijos narių. Su šiuo apibendrinamuoju įvertinimu galėjo susipažinti projekto vadovas ir nurodyti jo manymu ekspertų padarytas faktines klaidas. Ekspertų komisija kolegialiai aptarė šias projekto vadovo nurodytas klaidas (jei jų buvo nurodyta) ir, jei buvo būtina, patikslino paraiškos įvertinimą surašydami galutinį apibendrinamąjį įvertinimą. Pagal ekspertų komisijos posėdyje priimtus galutinius apibendrinamuosius paraiškų įvertinimus ir nustatytus kiekvienos paraiškos suminius įverčius sudarytos finansuotinų projektų pirmumo eilės.

Ekspertų komisijų parengti apibendrinamieji įvertinimai bei sudarytos finansuotinų projektų pirmumo eilės aptartos Humanitarinių ir socialinių mokslų (I–II konkursų) ir Gamtos ir technikos mokslų (III–IV konkursų) ekspertų komitetuose, kurie parengė siūlymus dėl finansuojamų ir rezervinių projektų sąrašų. Galutinį sprendimą dėl kvietimo rezultatų – finansuojamų, nefinansuojamų ir rezervinių projektų sąrašų – priėmė Tarybos pirmininkas. Finansuojamų ir rezervinių projektų sąrašai buvo rengiami laikantis ekspertų komisijų sudarytų pirmumo eilių, atsižvelgiant į kvietimo lėšų paskirstymo tarp paraiškų grupių principus, kvietimui numatytas skirti lėšas ir pan. Atkreipiame dėmesį, kad ne visi ekspertų komisijų finansuotinais pripažinti projektai yra finansuojami – skirti lėšų visiems šiems projektams tiesiog neužtenka lėšų.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-101 patvirtino XII kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas buvo skirtas 137 projektams ir 26 paraiškos įtrauktos į rezervinių projektų sąrašus.

 

Vertinta paraiškų

Finansuojama projektų

Sėkmės rodiklis, %

Skirta lėšų, Eur

Rezervinių projektų skaičius

I konkursas

105

32

30,48

4 469 381

4

II konkursas

22

6

27,27

851 179

4

III konkursas

238

71

29,83

10 619 423

9

IV konkursas

92

28

30,43

4 147 594

9

Iš viso

457

137

29,98

20 087 577

26

I ir II konkurso paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatai

III ir IV konkurso paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatai

Rezervinių projektų sąrašai

Su rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu https://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Gautų paraiškų sąrašas bei laimėję projektai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade adresu https://spektras.lmt.lt

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2023 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-281 ir 2023 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-369 priėmė sprendimą finansuoti projektus iš kvietimo rezervinių projektų sąrašų. Primename, kad rezervinių projektų sąrašai galioja iki 2023 m. spalio 1d.