Pradžia EN

Bendrų mokslinių tyrimų projektai

Bendrų mokslinių tyrimų projektai yra bendra Lietuvos ir Šveicarijos mokslinių tyrimų veikla pagal programoje numatytas aplinkos ir technologijų, sveikatos (gyvybės) ir gamtos mokslinių tyrimų sritis, kurią projekto metu atlieka projekto dalyviai iš Lietuvos ir Šveicarijos.

Jei kvietime nenurodyta kitaip, ilgiausia galima projekto trukmė – 42 mėnesiai. Iš viso programoje šiems projektams numatytas biudžetas yra 9,208 mln. Šveicarijos frankų. Vieno bendrų mokslinių tyrimų projekto biudžetas neturi viršyti 1 mln. Šveicarijos frankų.

Šio tipo projektuose tinkamos finansuoti projekto veiklos yra:

 • mokslinių tyrimų ir plėtros (toliau – MTP) veiklos;
 • vizitai į projekto dalyvių institucijas ir (ar) projekto dalyvių susitikimų organizavimas;
 • tiesiogiai būtinų priemonių ir įrangos įsigijimas MTP veiklai vykdyti;
 • tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų, apskritojo stalo diskusijų, įvairių seminarų ir kitų renginių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, organizavimas ir dalyvavimas juose;
 • bendrų straipsnių, leidinių ir panašių publikacijų, susijusių su projekto mokslinių tyrimų tikslais, rengimas ir leidyba;
 • kita veikla, tiesiogiai susijusi su projekto įgyvendinimu;
 • projekto valdymo veiklos.

Tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Lietuvos–Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ gairėse pareiškėjams.

Pagrindiniai finansavimo principai:

 • gali būti finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • maksimalus leistinas tinkamų finansuoti projektų išlaidų dydis Šveicarijos partneriams – iki 50 proc. viso projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžeto;
 • išlaidos priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui) įsigyti bendruose mokslinių tyrimų projektuose neturi viršyti 30 proc. visų projekto išlaidų. Jei šios priemonės ir įranga pagal eksploatacijos taisykles bus tinkamos naudoti ilgiau nei projekto įgyvendinimo trukmė, tinkamomis bus pripažintos tik priemonių ar įrangos nusidėvėjimo išlaidos (per projekto įgyvendinimo laikotarpį);
 • projekto valdymo (administravimo) išlaidos neturi viršyti 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų;
 • projekto netiesioginėms (institucinėms) išlaidoms skiriamas fiksuotas 10 proc. nuo visų tinkamų tiesioginių išlaidų dydis;
 • projekto dalyviai yra atsakingi už tai, kad nė viena projekto dalis nebūtų antrą kartą finansuojama iš kokio kito finansavimo šaltinio.